Home » Posts tagged 'Valoració'

Tag Archives: Valoració

Avís a futurs navegants

Font: http://dgpcfadu.com.ar/

Un cop començada  l’assignatura Competències TIC en Llengua i literatura catalanes la primera sensació que podem tenir és la de respecte, pel gran nombre de tasques que cal fer. Si afegim la possibilitat que molts de nosaltres no ens havíem enfrontat fins aquell moment a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, estarem d’acord que les primeres impressions són d’un gran vertigen. Per això el millor que es pot fer és asserenar-nos i anar fent poc a poc. Les instruccions del consultor són fonamentals i cal seguir-les estrictament per tal de no caure en errors gratuïts i esforços inútils. A la tranquil·litat i calma cal unir la constància, ja que amb aquesta actitud no tindrem sorpreses d’última hora i podrem arribar al lloc on se’ns demana.

Al llarg del curs també aconsellem preguntar tots els dubtes que puguin sorgir, per molt bàsics que ens semblin; la resposta no es farà esperar, sigui del consultor o dels companys de l’assignatura. I aquí entrem en la solidaritat, que hem trobat present en tot moment per les persones esmentades; això sí, una persona no pot esperar ajut si no realitza un exercici de responsabilitat i s’esforça per tal d’aconseguir els objectius proposats en l’assignatura. La dedicació constant i responsable, per tant, és cabdal a l’hora de treballar aquesta assignatura, en la qual els guanys formatius i personals compensaran d’una manera notòria  l’ingent esforç realitzat.

Per acabar, i no és una qüestió menor, la comunicació entre els companys és fonamental; aquest diàleg ha de ser constant i fluid, ja que en depèn el resultat final de les tasques col·laboratives realitzades, que són la majoria, i, per tant, els resultats acadèmics obtinguts.

Res més: ànims, que el treball serà recompensat pels beneficis que n’obtindreu!

Mesures correctores i propostes de millora (I): ajudes internes (vídeos)

Font: http://test.scrignoflaei.digilogic.it

Ara que estem acabant tot el treball de la Pac 2, fem una primera valoració del desenvolupament del projecte fins al moment. Destaquem positivament aquests elements:

 • La comunicació i la relació entre els membres del projecte perquè els primers acords i la distribució de tasques han sigut fàcilment resolts i s’han començat a executar segons els terminis previstos.
 • Les accions concretes per dur a terme la PAC han requerit que els coordinadors preparin vídeos demostratius del blog, Zotero i la wiki. Els vídeos han tingut un efecte molt positiu, ja que han permès executar accions concretes amb facilitat.
 • La planificació ha estat clara. Mitjançant Gantter hem establert les etapes del projecte, les tasques i els recursos. Això ens ha permès de veure en quin punt ens trobàvem a cada moment.
 • L’edició dels textos mitjançant les tres plataformes tecnològiques proposades.

També volem evidenciar algunes pràctiques que cal millorar:

 • L’ús simultani de les eines tecnològiques proposades (Google Drive, Zotero, Gantter, Blog, Wiki, Espai Grup a L’aula virtual) ha fet alentir el treball i en ocasions ha dispersat la comunicació.
 • L’edició de la planificació a Gantter no ha estat prou col·laborativa.
 • El desenvolupament de les tasques no sempre ha set progressiu i s’ha concentrat en etapes molt concretes.
 • No hem aprofitat prou els espais de discussió integrats en les eines d’edició.

Proposem aplicar aquestes millores:

 • Assignar uns objectius comunicatius determinats a cada eina i utilitzar-ne els espais de discussió integrats per tal que la comunicació sigui més ordenada i profitosa.
 • Augmentar la participació individual en l’edició de la planificació plasmada Gantter.
 • Executar les tasques objecte del treball d’una manera més progressiva d’acord amb la planificació acordada. D’aquesta manera l’esforç serà més uniforme al llarg de la temporalitat prevista i podrem estalviar-nos possibles errors produïts per les urgències innecessàries d’última hora.