Galileo Galilei Institut

Barcelona Aula Mòbil

imatge Mini barcelona aula mobil

El projecte

En temps en els quals les noves pantalles i Internet estan pràcticament substituint els mitjans tradicionals com la televisió o el cinema, els nous mètodes de transmissió de continguts cada cop estan afectant més als nostres infants.

Un bon ús dels telèfons mòbils, les tauletes i altres mitjans interactius, hauria d’estar plenament relacionat amb el coneixement per part dels seus usuaris de totes les eines pedagògiques que aquests ens poden proporcionar. És per això que, amb el projecte Barcelona Aula Mòbil, defensem la necessitat d’educar els actuals “nadius digitals” per ensenyar-los a fer –ne un ús responsable i a saber interpretar el llenguatge audiovisual i saber com els afecta.

Al mateix temps, creiem que els seus professors i familiars han de conèixer també aquestes eines i han de passar per un procés d’alfabetització audiovisual que els permeti ser conscients del potencial de les pantalles, les TIC’s, en l’educació en coneixements i en valors dels nens, nenes i joves d’avui en dia.

El Col·legi Audiovisual de Catalunya ha decidit involucrar-se en aquest projecte perquè, tractant-se d’una corporació de dret públic, té com a objectiu garantir les lleis del cinema. Com cita la llei 20/2010 del 7 de juliol de cinema, article 45, institucions com la nostra han de promoure l’ac­cessibilitat de les obres audiovisuals i la in­tegració de llurs continguts al sistema educatiu per mitjà de programes de formació en la cultura cine­matogràfica i audiovisual.

Paral·lelament, es busca potenciar les activitats de formació vinculades a la imatge que ajudin a entendre i analitzar el seu en­torn audiovisual. I finalment, pretenem conscienciar de la importància dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en la creació artística i cultural.

Objectiu

Aquest projecte té com a objectiu principal acostar als joves, als professors i a les famílies les possibilitats de les noves tecnologies com a eina educativa i com a manera d’entendre de forma pràctica quins elements audiovisuals estan a la seva disposició. Al mateix temps, vol ajudar-los a ser conscients de la seva incidència en la societat i del seu potencial com a eina educativa.

L´objectiu final del projecte és promoure un ús responsable del mòbil i les tauletes per part dels joves i una utilització com a eina de producció, en el marc de l’alfabetització audiovisual a les aules de secundària de la ciutat de Barcelona.

Participants

El projecte Barcelona Aula Mòbil pretén arribar a alumnes, famílies i professors dels centres educatius de Barcelona, tant d’educació especial com d’educació ordinària, i de caire públic i privat. Les edats dels alumnes estaran compreses entren els 11 i els 16 anys, incloent així els cursos que van des de 5è de primària fins a 4t d’ESO.

 

Font: Barcelona Aula Mòbil