Galileo Galilei Institut

Secretaria

Personal d’administració i serveis

Personal d’administració i serveis

Les persones que formen part del personal d’Administració i Serveis són, també, treballadors/es del centre i la seva feina és imprescindible per a la gestió i el bon funcionament de l’Institut.

Cal que els alumnes atenguin les seves indicacions.

Administratius:

Sr. Jesús Buitrago Contreras


Conserges:

Sra. Angeles Gutiérrez Marijuan

Sra. Eloisa López Sánchez

Matrícula

Matrícula

Documentació a presentar en el moment de la matrícula

1. Full de matrícula degudament complimentat.

2. Original fotocòpia DNI, NIE o Passaport de l’alumne.

3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Els alumnes d’ESO han de portar el carnet de vacunació.

4. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport dels pares (de tots dos).

5. Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement on consti la filiació.

6. Full del padró i renovació del DNI/NIE, si la direcció del mateix no coincideix amb l’actual de la família.

7. Rebut de l’assegurança escolar obligatòria:

ESO: 50 € (assegurança + agenda escolar + sortides). Catalunya Caixa: 2013 0643 65 0200553938

Batxillerat: 25 € (assegurança + agenda escolar). Catalunya Caixa: 2013 0643 65 0200553938

8. Rebut de l’AMPA (voluntari): 15 € Catalunya Caixa: 2013 0643 67 0200590282

Tràmits

Tràmits

Aquests són, entre altres, els tràmits que es poden fer a secretaria

1. RECLAMACIÓ DE NOTES

Els alumnes tenen dret a veure els seus exàmens corregits. Durant el curs, les reclamacions s’adreçaran al professor/a de la matèria o al tutor/a, si s’escau. Al final de curs, en cas de discrepància amb el/la professor/a sobre la nota final, caldrà presentar reclamació per escrit al Director, el qual nomenarà un tribunal per estudiar l’incidència. La decisió d’aquest tribunal es podrà recórrer en el termini de cinc dies, davant de l’administració educativa.

2. BAIXES

Els alumnes que vulguin donar-se de baixa, caldrà que ho sol·licitin al Director, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la Secretaria del Centre.

Els alumnes de Batxillerat podran renunciar a la matrícula oficial, sol·licitant-ho al Director abans de finalitzar el mes d’abril. D’aquesta manera l’alumne no constarà a les actes finals d’avaluació.

L’alumne que demani la baixa amb posterioritat a aquesta data, perdrà la convocatòria.

3. NIVELL “C” DE CATALÀ

Si has estudiat al nostre centre, només cal comprovar que hagis cursat català a l’etapa de Primària. Per tant, a secretaria necessiten la documentació necessària: o bé el llibre d’escolaritat on apareix aquesta informació o bé, en el cas que no el tinguis, un certificat del teu expedient que pots aconseguir al centre on vas cursar la Primària.

Un cop lliurada aquesta documentació, l’institut tramitarà el nivell C de català, que pot trigar dos dies..

Clica aquí per ampliar aquesta informació

Horari de secretaria

Horari de secretaria

La secretaria del centre està oberta segons l’horari següent

De dilluns a divendres: de 9:00 a 13:30h

i dilluns tarda de 15:30 a 17:00h

Horari del centre

Horari del centre

L’horari marc d’obertura del centre és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 hores.

Cada grup d’alumnes tindrà un horari específic d’acord amb el previst a la normativa del Departament d’educació.

L’assistència a classe és obligatòria per a tothom i s’exigeix la màxima puntualitat.

Cal justificar per escrit les faltes d’assistència en el moment de la reincorporació a classe, atenent l’establert en el reglament de règim intern.

Calendari de curs

Calendari escolar

El calendari lectiu per als alumnes comprèn des del dia 14 de setembre del 2017 fins al 22 de juny de l’any 2018.

Al marge dels establerts amb caràcter general, també seran festius els següents:

  • Dia 7 de desembre de 2017: dia de lliure disposició.
  • Dia 12 de febrer de 2018: dia de lliure disposició.
  • Dia 30 d’abril de 2018: dia de lliure disposició.
  • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 ambdós inclosos.