Galileo Galilei Institut

Tutories i avaluacions

organitzacio-tutories
Tutories i avaluacions
Tutories

El professor/a tutor/a coordina l’equip docent del seu grup.

Cada curs té assignat un/a professor/a tutor/a, el qual vetllarà pel desenvolupament global del grup i de cadascun dels alumnes, i serà el portaveu de la resta de professors del curs davant dels alumnes i dels pares quan aquests sol·licitin entrevista al tutor.

Per entrevistar-se amb un tutor cal concertar prèviament hora per mitjà de l’agenda escolar de l’alumne o d’una trucada telefònica.

TUTORS/ES

Llistat de tutors i tutores del curs

…………………………………………………………………………………………..

1r A Rosi Luque
1r B Ainhoa Martínez
1r C Raquel Gómez
1r D Joan Navarro
2n A Meritxell Folch
2n B Raquel Calderón
2n C Lourdes Corral
2n D Adriana Pachés
3r A Katarina Petrovic
3r B José Ceballos
3r C Susana Nadal
3r D Pepe Alfonso
4t A Mónica Romero
4t B Rosa Pujol
4t C Rafa Jurado
4t D Mercè Bastida
1r BAT A Marisa Gil
1r BAT B Susana Noguerol
2n BAT A Toni Llansana
2n BAT B Joan Heras
TUTORIES TÈCNIQUES

Alguns professors realitzen tasques específiques, anomenades tutories tècniques o coordinacions, que dinamitzen l’activitat del centre. Aquest curs seran:

Coordinador d’ESO:

Sra. Meritxell Folch

TUTORIES ESO

Cada grup/classe tindrà un tutor, que és el responsable de la Tutoria amb el recolzament de l’equip docent.

El coordinador de nivell elaborarà d’acord amb els tutors els materials de suport per la tutoria.

Els tutors es reuniran amb el coordinador de nivell i amb el coordinador pedagògic a fi d’elaborar i avaluar el Pla d’Acció Tutorial.

L’hora no lectiva és per a tasques de preparació de materials, reunions, atenció als alumnes o a les famílies.

Cada tutor conduirà els equips docents i les avaluacions del seu grup/classe. Redactarà l’acta i vetllarà per a què els acords presos es compleixin.

Realitzarà una reunió amb les famílies a principi de curs.

Mínim d’una reunió individual per curs amb cada família, de la qual n’haurà de quedar el registre a l’expedient de l’alumne.

Comprovar el llistat de telèfons, de correus electrònics i adreces de les famílies.

Control de les faltes d’assistència i dels retards i de la seva justificació.

Controlar la devolució dels resguards dels butlletins de qualificacions i de tots aquells fulls que hagin de retornar signats. Trucar a les famílies en cas que els resguards no arribin.

Coordinar, si s’escau, l’elaboració dels PI.

Seguiment de matèries pendents de cursos anteriors.

TUTORIES BATXILLERAT

• Cada grup/classe tindrà un tutor de grup i recolzament de l’equip docent per les tutories personalitzades.

• La Coordinadora pedagògica elaborarà d’acord amb els tutors els materials de suport per la tutoria.

• Els tutors es reuniran amb el coordinador de nivell i/o coordinador pedagògic a fi d’elaborar i avaluar el Pla d’Acció Tutorial.

• L’hora no lectiva es dedicarà a tasques de preparació de materials, reunions, atenció als alumnes o a les famílies.

• Cada tutor serà el responsable de les avaluacions del seu grup/classe.

AVALUACIONS

Durant el curs, els professors de cada grup es reuneixen diverses vegades per avaluar el rendiment individual i col·lectiu dels alumnes, estimular els aspectes positius de cadascun i mirar de corregir-ne els negatius. Després de cada avaluació, el tutor lliurarà a cada alumne un butlletí de qualificacions que haurà de retornar signat pels seus pares o tutors.

Aquest curs les dates de lliurament dels butlletins seran:

1a avaluació: 21 de desembre de 2018.
2a avaluació: setmana del 18 al 22 de març de 2019.
3a avaluació i final: per a 2n de batxillerat: 23 de maig de 2019.
3a avaluació i final per a ESO: 28 de juny de 2019.
3a avaluació i final per a 1r de batxillerat: 27 de juny de 2019.
Extraordinària: per a 2n de batxillerat: 27 de juny de 2019.
Extraordinària: per a ESO i 1r de batxillerat: setembre de 2019.

Recuperació de matèries pendents de batxillerat i d’ESO: Els seminaris o departaments establiran la forma de recuperació de les assignatures pendents i informaran oportunament a l’alumnat.

1a convocatòria de Batx.: 8 d’octubre de 2018.
Última convocatòria de Batx.: abans del 10 d’abril de 2019.
Recuperació de la 1a avaluació: del 8 al 14 de gener de 2019.
Recuperació de la 2a avaluació: del 25 al 29 de març de 2019.
Recuperació global de curs: del 17 al 21 de juny de 2019 i 2, 3, 4 de setembre de 2019.