Galileo Galilei Institut

Òrgans de govern

organitzacio-organs-govern
Equip directiu
organitzacio-equip-directiu
Equip directiu
Equip directiu

És l’òrgan que executa les decisions del Claustre de Professors i del Consell Escolar. Està constituït per:

Direcció:  Sr. Javier Sanz Botey

Cap d’Estudis: Sra. Cristina Gil Martínez

Coordinació Pedagògica: Sra. Sílvia Gil Martínez

Secretaria: Sr. Joan Navarro Artola

organigrama galileu

Les seves funcions més importants són:

Director: És el representant del Centre i el responsable últim de les activitats que s’hi realitzen. Presideix el Consell Escolar.

Cap d’Estudis: S’encarrega de la programació i del seguiment de les activitats docents del Centre, atén els problemes greus de disciplina, coordina la realització de les reunions d’avaluació i presideix les de fi de curs. Substitueix el Director en cas d’absència d’aquest.

Secretari: Porta la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del Centre, s’encarrega del seu manteniment i és el responsable, com a cap immediat, del personal d’administració i serveis.

Coordinadora Pedagògica: Coordina l’elaboració del Projecte Curricular del Centre. Coordina la programació de l’acció tutorial. Tutoritza la junta de delegats de classe. Coordina les activitats extraescolars, amb l’ajut del Coordinador d’activitats i serveis escolars, i les Tutories Tècniques. S’encarrega de mantenir la relació pedagògica amb els centres adscrits d’ensenyament primari.

Consell Escolar
organitzacio-consell-escolar
Consell escolar
Consell escolar

És l’òrgan que vehicula la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre i algunes de les seves funcions més importants són:

Aprovar i avaluar la programació general del centre.
Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar la seva liquidació.
Aprovar el reglament del règim intern del centre.

Són membres del Consell Escolar: el Director, el Cap d’Estudis, 6 representants del professorat (cinc professors més el secretari), 1 representant de l’AMPA, 2 representants dels pares/mares d’alumnes, 3 representants dels alumnes, 1 representant del personal d’administració i serveis, 1 representant de l’ajuntament i el Secretari del Centre, amb veu però sense vot.

CONSELL ESCOLAR Equip directiu Professorat Alumnat
Fco. Javier Sanz Botey
President
Alba Castillo Almendros
Cristina Gil
Cap d’Estudis
Laura Casulleras Sánchez
Llatí i Grec
Lluna Membrilla
Jesús González
Secretari
Susana Noguerol
Llengües estrangeres
José Antonio Puigcerver
Llengües estrangeres
Salomé Martínez
Ciències Naturals
vacant

Pares i mares AMPA PAS Ajuntament
M. del Carmen del Barco Ramos Carmen Rojas Pazos Eloisa López Sánchez María Josefa Velasco Hidalgo
Marga Palacio Ruiz
Claustre de professors
organitzacio-avaluacions
Claustre de professors
Claustre de professors

Està integrat pel conjunt de professors assignats al Centre, és l’òrgan tècnic, professional i de participació dels professors en el govern del centre. Programa i desenvolupa les propostes acadèmiques i educatives.

Claustre de professors/es del curs 2019-20