Galileo Galilei Institut

Òrgans de coordinació

organitzacio-organs-coordinacio
Departaments i seminaris didàctics

Cada departament o seminari didàctic és compost per l’equip de professors d’una mateixa especialitat i és coordinat per un professor cap de departament o de seminari.

D’acord amb la normativa vigent és funció d’aquests òrgans la coordinació de les activitats docents de les diferents àrees i matèries, concretant el currículum i vetllant per la metodologia i la pràctica docent.

Cada departament/seminari redacta la programació de les matèries, tant de les comunes com de les optatives, els criteris d’avaluació i tria els llibres de text. També assenyala les activitats extraescolars que es duran a terme.

seminari big_ben seminari mariquita seminari roma seminari economia seminari esport seminari filosofia
Anglès Ciències Clàssiques Economia Educació Física Filosofia
Anglès
seminari eiffel seminari geografia seminari ordenador seminari castella seminari senyera
Francès Geografia i Història Informàtica Llengua castellana Llengua catalana
Física i Química
seminari mathematics1 seminari music seminari orientacio seminari religio seminari herramientas seminari plastica
Matemàtiques Música Orientació educativa Religió catòlica Tecnologia Visual i Plàstica
Matemàtiques
Equips docents

El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes constitueix l’equip docent de grup. Actua coordinadament per establir criteris comuns referits a l’actuació pedagògica, l’avaluació i promoció d’alumnes, la resolució de conflictes de convivència en el grup, i mantenir la relació amb les famílies.

Calendari de reunions i claustres del curs actual:

properament

Altres coordinacions

Coordinació d’activitats i serveis: Sr. Jordi Giménez

Coordinació de les PAU: Sr. Toni Llansana

Coordinació TIC/TAC: Sr. Adrià Gost

Coordinació de riscos laborals: Sr. Daniel Broto

Comissions

Des del curs 2012-2013 hem encetat una nova línia de treball, que pensem que funciona força bé, i que ha servit per augmentar la implicació de gairebé tot el professorat en el funcionament del centre, i per millorar la coordinació horitzontal. En aquesta línia hem mantingut les comissions que ja existien i n’hem constituït d’altres:

Atenció a la diversitat

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): Gestiona tota l’atenció a la diversitat, amb l’objectiu sempre de garantir la millor atenció possible, optimitzant al màxim els recursos. Cal aconseguir que cada alumne progressi d’acord amb les seves capacitats. La formen la coordinadora pedagògica, cap d’estudis, coordinadors de nivell, psicopedagoga, coordinadora LIC i tutora d’aula d’acollida, i professional de l’EAP. Es reuneix setmanalment.

Social

Comissió social: Tracta de recollir tota la problemàtica social de les nostres famílies per tramitar tots els ajuts que calguin i que l’actual situació econòmica permeti. La formen coordinadora pedagògica, cap d’estudis, coordinadors de nivell, coordinador LIC i treballadors socials, tant de l’EAP com de la zona. Es reuneix mensualment.

Biblioteca

Comissió de biblioteca: Tracta d’impulsar l’ús de la biblioteca i el préstec de llibres. També actualitza el registre i cataloga les noves adquisicions. Col·labora amb el professorat del Pla d’Impuls a la lectura. D’aquí ha sorgit el Club de lectura, una hora setmanal de lectura personal a tots els nivells del centre. La formen un grup de professors/es interessats en el tema. Es reuneix setmanalment.

Convivència

Comissió de convivència: Repassa els casos disciplinaris que es van produint, proposa les mesures a prendre i elabora el Projecte de convivència. La formen la cap d’estudis i el professorat interessat en el tema. Es reuneix setmanalment.

NOFC

Comissió de les NOFC: És la comissió que revisa i actualitza o, si s’escau, elabora les NOFC. Aquesta feina, -com totes-, després és comentada pels departaments per proposar les esmenes que considerin oportunes i, traslladada al claustre. Finalment es sol·licita l’aprovació del consell escolar. La formen el director, cap d’estudis i el professorat interessat en el tema. Es reuneix setmanalment.

TAC

Comissió TAC: S’encarrega de coordinar totes les actuacions adreçades a millorar el sistema informàtic del centre, i també a proposar les millores necessàries per a què el nostre alumnat assoleixi un bon coneixement de les noves tecnologies. La formen el secretari, el coordinador TAC i el professorat que imparteix informàtica al centre.

Festes

Comissió de festes: La seva tasca consisteix en coordinar les sortides (enguany suspeses temporalment), entre les que destaquem el viatge final de 4t d’ESO o el viatge de 1r de Batx. Fa anys que l’equip directiu treballem per aconseguir que hi hagi una distribució racional de les sortides al llarg del curs, i pensem que hem anat millorant molt en aquest sentit, encara que queda camí per recórrer.

També organitza diferents activitats, algunes més acadèmiques, com la diada de St. Jordi i d’altres no tant, com pot ser la festa de comiat dels alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, la celebració de Nadal amb tot el professorat o el sopar de final de curs.

Aquestes activitats pensem que no solament són agradables, sinó que milloren el clima de cohesió i el sentiment de pertinença al grup, la qual cosa es reflecteix després en la feina del dia a dia.

Aquesta comissió la dirigeix la professora responsable d’activitats i serveis, sempre en contacte amb la coordinadora pedagògica, i està formada pel professorat interessat en el tema.

WEB

Pàgina web: La nova pàgina web del centre està activa des del curs 2012-13. Hi ha un professor encarregat d’actualitzar-la constantment, però tothom hi pot fer les seves aportacions. Fins i tot dóna cabuda al blog relacionat amb l’impuls a la lectura.

El director i cap d’estudis es reuneixen periòdicament amb els caps de departament, segons els temes a tractar.

Document: “Definició de responsabilitats i assignació d’hores per als càrrecs de coordinació