Galileo Galilei Institut

Oferta educativa

Galileo Galilei Institut

L’institut ofereix els ensenyaments corresponents a l’etapa secundària obligatòria, l’ESO, i els propis de l’etapa post-obligatòria, el Batxillerat.

ESO

ESO

L’ESO és l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori que es cursa entre els 12 i el 16 anys. Comprèn quatre cursos acadèmics i té caràcter obligatori i gratuït.

S’organitza en diferents matèries i s’imparteix d’acord amb els principis d’educació comuna, orientada a disminuir el sexisme i a atendre la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es posa una especial atenció a l’adquisició de les competències bàsiques, a la tutoria i orientació educativa i a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Font: Decret 143/2007 de 26 de juny.

Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El currículum de Batxillerat s’estructura en una part comuna, a cursar per tot l’alumnat i en una part diversificada, organitzada per modalitats. A més hi ha les matèries optatives i el treball de recerca. L’alumnat té també una hora setmanal de tutoria.

A l’institut Galileo Galilei s’imparteixen les modalitats de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. Pots consultar els centres on s’imparteix la Modalitat d’Arts.

Cada alumne/a ha de triar una modalitat de Batxillerat i ha de cursar les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la via escollida.

Font: Fullet informatiu Batxillerat