Galileo Galilei Institut

Normes de convivència

NORMES DE CONVIVÈNCIA
normes convivencia galileu

Normes de convivència i funcionament del centre

En primer lloc i com a divisa fonamental cal mantenir sempre la correcció necessària i la formalitat en el nostre tracte quotidià, així com el respecte mutu. Això inclou la relació entre els mateixos alumnes, ja que és considerada com a falta greu tota acció que atempti contra la dignitat dels companys o d’altres persones.

Així doncs, caldrà que tots seguim les normes que apareixen en aquest llistat.

1. Entrades i sortides

Entrades i sortides

La porta d’entrada a l’ institut s’obrirà, per als alumnes, a les 7:55 i a partir de les 8:05 les entrades es consideraran retard. Es comunicarà a les famílies els casos de retard reiterat dels seus fills i filles i es prendran les mesures disciplinàries corresponents.

Cap alumne no podrà sortir del centre en horari lectiu, sense autorització escrita materna o paterna i amb el vist-i-plau del professorat de guàrdia.

Les sortides de l’alumnat del centre, en horari lectiu, s’anotaran al registre de sortides que es portarà des de Consergeria.

Coincidint amb el timbre del canvi de classe s’obrirà la porta d’entrada per als alumnes de Batxillerat que hagin arribat tard.

 

2. Esbarjo

Esbarjo

Cap alumne no pot romandre a l’aula durant l’hora d’esbarjo. L’alumnat de 1r a 4t sortirà al pati, tot i que els alumnes de 3r i 4t que ho desitgin podran anar a la biblioteca per estudiar, llegir o fer deures.

L’alumnat de Batxillerat podrà sortir a l’hora de l’esbarjo, encara que disposarà d’una aula per als que vulguin romandre al centre.

Constitueix una falta molt greu, i així serà sancionada, la sortida del centre sense l’autorització corresponent.

3. Puntualitat

Puntualitat

Quan el professorat tanqui la porta, un cop hagi sonat el timbre, tot l’alumnat ha de ser dins de l’aula i preparat per a l’ inici de la classe. Els que no hi siguin se’ls podrà comptabilitzar com a falta d’assistència.

En aplicació dels criteris d’avaluació que cada matèria tingui establerts, l’acumulació de retards injustificats tindrà repercussions en la qualificació de les matèries afectades.

Si un professor de grup es retarda, l’alumnat romandrà en silenci dins de l’aula i el delegat anirà a la sala de professors per informar-ne al professorat de guàrdia.

4. Faltes d’assistència

Faltes d’assistència

Consulteu el document següent:

Faltes d’assistència →

5. Ordre als passadissos

Ordre als passadissos

Durant el canvi de classes l’alumnat ha de romandre dins de l’aula i tampoc no pot ser als passadissos durant les hores de classe. Els encarregats de fer complir aquestes normes són els professors de guàrdia, conserges o qualsevol membre de l’equip directiu. Tanmateix, l’alumnat té l’obligació de seguir les ordres de tot el personal del centre.

L’alumnat que realitzi un examen romandrà dins l’aula fins que finalitzi l’hora, encara que hagi acabat abans la prova.

6. Expulsions de l’aula

Expulsions de l’aula

Els alumnes que excepcionalment siguin expulsats de l’aula, hauran de presentar-se al professor de guàrdia, que tindrà cura que realitzin la feina encarregada, d’acord amb les instruccions del professor/a que ha fet l’expulsió. L’alumne en cap cas podrà sortir de l’Institut o quedar-se pels passadissos.

Les EXPULSIONS se sancionaran d’acord amb el següent reglament:

quadre expulsions aula 2015-16

Si l’expulsió està motivada per un fet molt greu es podrà privar a l’alumne/a del dret d’assistir a classe durant un període de temps determinat, mitjançant comunicació als pares.

Aquestes sancions seran comunicades al Consell Escolar.

7. Biblioteca

Biblioteca

És un lloc destinat a l’estudi i la lectura i, per tant, cal romandre-hi en silenci. Per raons higièniques tampoc es permet menjar ni beure al seu interior.

El professor de guàrdia podrà obrir la biblioteca a requeriment dels alumnes i fer-ne sortir aquells que molestin els seus companys.

Així mateix caldrà atendre les instruccions referides a l’organització de la biblioteca que el tutor responsable doni a conèixer.

 

8. Material

Material

Aquest és un centre que es finança amb fons públics i per tant el seu manteniment és responsabilitat de tots i cada un de nosaltres.

La destrucció voluntària o per ús indegut del material serà considerada falta greu i donarà lloc a l’obertura d’un expedient del qual s’informarà els pares i, en el cas de circumstàncies especials, es trametrà l’expedient al Consell Escolar, que prendrà les mesures adients d’acord amb la normativa vigent.

Cada grup es farà responsable de la seva aula i cada alumne de la seva taula i cadira i, per tant, ho ha de mantenir tot en bones condicions. Això serà supervisat pel tutor/a, especialment quan finalitzi cada trimestre i abans de lliurar les notes.

Així que es detecti un desperfecte, tant a l’aula com als lavabos, o en qualsevol altre lloc, és molt important avisar immediatament a consergeria.

Cap alumne pot romandre dins de l’institut un cop finalitzada la jornada escolar sense permís.

9. Neteja i higiene

Neteja i higiene

S’ha de garantir un nivell adequat d’higiene i neteja al centre, per tant, cal utilitzar les papereres i cal evitar que s’embrutin les parets. La direcció encomanarà tasques de col·laboració en la neteja del Centre a aquells alumnes que incompleixin aquesta norma. El professor/tutor i els delegats de cada curs garantiran el compliment d’aquesta norma dins de l’aula.

A l’interior del centre incloent-hi pati de columnes no és permès el consum de pipes, cacauets, ni altres llaminadures que per les seves característiques embruten el terra.

10. Ús del material esportiu, mòbils i reproductors de música

Ús del material esportiu, mòbils i reproductors de música

No es pot entrar amb material esportiu de fora de l’Institut (pilotes, bicicletes, patins…). Els alumnes que a l’hora de l’esbarjo vulguin jugar a futbol, bàsquet o altres esports, únicament podran utilitzar el material esportiu que els proporcioni el centre, i que podran demanar a consergeria. Un cop finalitzat el joc caldrà que el retornin immediatament a consergeria.

Serà una falta greu utilitzar pilotes o altre material esportiu, a las classes o als passadissos.

No és permès l’ús de telèfons mòbils així com de reproductors de música durant la permanència al centre.

11. Prevenció de tabaquisme i alcoholisme

Prevenció de tabaquisme i alcoholisme

Seguint les normatives de la Generalitat, cal recordar la prohibició de fumar a l’interior del recinte escolar incloent-hi el pati de columnes.

Es recorda també la prohibició de consumir begudes alcohòliques fins i tot cervesa, en el recinte del Centre , incloent-hi el pati de columnes i les pistes esportives.

12. Vestimenta

Vestimenta

Caldrà assistir al centre vestit amb correcció, amb tops i pantalons que no siguin excessivament curts, i sense exhibir la roba interior. No es permetran gorres, mocadors ni altres símbols intimidatoris o de pertinença a grups excloents.

13. Agenda escolar

Agenda escolar

Els alumnes han de tenir obligatòriament l’agenda escolar proporcionada pel centre. L’agenda escolar és una eina de treball. Com a tal, haurà d’estar sempre en bones condicions. No es permetrà que hi hagi cap agenda decorada amb escrits que no es refereixin a treball escolar o que no siguin comunicacions entre professorat, família i alumnat. Tampoc no s’admetrà que ningú arrenqui fulls. L’alumnat té l’obligació de portar l’agenda i lliurar-la a qualsevol professor que li demani.

Quan l’ús de l’agenda sigui incorrecte, l’alumne n’haurà de comprar una de nova i es considerarà una falta greu.