HIDROGEOLOGIA

Estudis hidrogeològics per a la prospecció i investigació d’aigües subterrànies, per a la valoració de l’afecció i contaminació d’aqüífers, per a projectes d’emplaçament d’instal•lacions amb risc d’afecció al Domini Públic Hidràulic (cementiris, abocadors, indústries, ….etc).
Prospecció geofísica. Sondeigs Elèctrics Verticals (SEV) i calicates geoelèctriques per a la prospecció i control d’aigües subterrànies.
Reconeixement fotogeològic. Anàlisi de l’estructura geològica i localització de punts d’interès per a la prospecció d’aigües subterrànies.
Sondeigs d’investigació, aforaments i projectes de captacions.
Assaigs de permeabilitat in situ, construcció i condicionament de piezòmetres. Disseny i seguiment de xarxes piezomètriques de control.
Inventaris d’aprofitaments, fonts i punts d’aigües subterrànies. Control i seguiment geoquímic in situ d’aigües subterrànies.

APLICACIONS I ACTUACIONS
Estudis de prospecció d’aigües subterrànies. Des de 1988, realització de nombrosos estudis hidrogeològics per a la prospecció i captació d’aigües subterrànies amb destí a poblacions, indústries, granges, càmpings, habitatges, infrastructures rurals,.. etc., en l’àmbit de Catalunya i d’Aragó.
Estudis hidrogeològics en projectes de construcció i ampliació de cementiris en base a la normativa sanitària sectorial.
Estudis per a la valoració de l’afecció/contaminació del Domini Públic Hidràulic. Descripció hidrogeològica i valoració del potencial risc d’afecció de les instal•lacions i/o projectes potencialment contaminants.
Tramitació de legalitzacions i concessions d’aprofitaments d’aigües davant dels Organismes de Conca.

POZO AUTOL 008

POZO AUTOL 051

aaaaaaaaaaa