geotècnia

APLICACIONS I ACTUACIONS

GEOTÈCNIA PER A PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

GEOTÈCNIA PER A PROJECTES D’URBANITZACIÓ I OBRES D’INFRAESTRUCTURA

Sondeigs de reconeixement amb testimoni litològic continu (GTC).
Sondeigs i assaigs de penetració dinàmica DPSH – SPT / DPL.
Assaigs de laboratori de mecànica de sòls (GTL).
Estudis d’estabilitat de vessants i talussos.
Estudis de la qualitat mecànica de massissos rocosos (índex RMR i SRC).
Prospecció geofísica i georadar.
Cartografies temàtiques.