altres prospeccions

PROSPECCIÓ D’ÀRIDS, MINERIA i ROQUES INDUSTRIALS
Estudis de prospecció i valoració de reserves d’àrids granulars, argiles, roques industrials i ornamentals.
Sondeigs de reconeixement amb testimoni litològic continu (GTC).
Prospecció geofísica i sondeigs geoelèctrics d’investigació.
Projectes de restauració d’activitats extractives.
Col•laboracions en projectes d’explotació.
Estudis d’afloraments litològics zonals, cartografies de camp, .. etc.
Exploracions de recursos. Valoració de reserves.