AFECCIÓ AL MEDI

Reconeixements geològics, geotècnics i hidrogeològics en projectes sotmesos a impacte ambiental (obra civil, indústries, abocadors, .. etc.)
Reconeixements geològics i hidrogeològics per a la valoració de la idoneïtat dels emplaçaments d’indústries, urbanitzacions, granges, …etc.
Reconeixements geològics i hidrogeològics en projectes d’abocadors de residus urbans, ramaders, industrials, .. etc. Instal•lació de xarxes piezomètriques de control.
Control de la contaminació en aqüífers. Construcció de piezòmetres. Assaigs d’infiltració. Anàlisis d’aigües.

APLICACIONS I ACTUACIONS
Projectes de construcció d’abocadors de residus urbans, inerts (runes) i industrials. Estudis geològics i hidrogeològics, valoració de l’afecció al medi hídric (DPH) i equipament de la xarxa piezomètrica,
Projectes de restauració d’abocadors i d’espais afectats per activitats extractives.
Direcció tcnica de les obres, seguiment i control.