Sociopdecats i españoles passen de lloguer públic a Blanes

  • Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per ampliar el parc de lloguer públic.

Imatge AJUNTAMENT DE BLANES

Font

AJUNTAMENT DE BLANES

Acta de sessió del Ple de 25/10/2018


Donat que:

Les entitats socials que treballen pel dret a l’habitatge a Barcelona han presentat una moció municipal per ampliar el parc de lloguer públic i destinar el 30% de noves construccions o grans rehabilitacions a habitatge social.

Entenem que diverses propostes plantejades en aquesta moció són aplicables a Blanes i complementàries a les presentades al mes d’agost sobre el dret a un habitatge digne, en la que remarcàvem la progressiva pujada tant dels preus de lloguer, com de venda, fent prohibitiu l’accés a una casa digna per a la majoria de la ciutadania i, en especial per a aquelles persones amb dificultats econòmiques i en risc d’exclusió.

Cal afegir a aquest context que s’incrementa la urgència social que es deriva de l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar el lloguer, això fa necessari activar tots els mecanismes possibles per ampliar el parc d’habitatge assequible. Segons els darrers informes durant els primers sis mesos d’aquest any 44 famílies cada dia, de mitjana, van perdre casa seva perquè no podien pagar el lloguer o la hipoteca a Catalunya, segons les darreres dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Ara bé, s’han fet públiques noves xifres del trimestre entre abril i juny d’aquest any amb l’esgarrifós resultat que els desnonaments per impagament del lloguer a Catalunya han pujat un 10%; 2.589 famílies han estat desnonades. Segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), al primer semestre del 2018 hi ha hagut 676 particulars i famílies de comarques gironines que s’han quedat sense sostre per no poder pagar el lloguer.

Com fèiem palès en la moció del mes d’agost al nostre municipi disposem d’escassos habitatges destinats a l’emergència habitacional. D’altre banda també remarcàvem la manca de parc privat de lloguer i venda i encara menys a preus accessibles. Es dona el cas que moltes famílies amb dos sous no poden pagar el lloguer o hipoteca de les seves cases, donada la precarietat dels contractes i les nòmines de misèria.

Una altra causa d’aquesta situació és el reduït parc privat d’habitatge de lloguer que tant pel que fa a habitatges antics com nous. I insistíem amb la desaparició o poca oferta d’habitatges de lloguer.

L’habitatge públic constitueix una de les principals garanties de l’Estat de Benestar. És per això que presentem aquesta proposta, que complementa altres mocions com la que vam presentar per sancionar els pisos buits de manera permanent i injustificada en mans d’entitats financeres.

En el cas de Blanes, tenim coneixement de futures noves construccions, com el projecte de Mercadona o la del Decathlon, els primers on caldria garantir l’aplicació d’aquestes mesures que es proposen, i desmarcar-nos de la tendència a incrementar el parc de venda garantint habitatges socials.

Són ja diverses poblacions arreu de Catalunya que estan presentant aquesta proposta als plens municipals, doncs és un problema comú que ens afecta en general i, de manera especial, a causa de les lleis reguladores de l’habitatge com Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) com per la legislació que facilita l’especulació i afegint-hi pressions dels especuladors, des d’entitats financeres o grans immobiliàries.

Per aquests motius s’ha treballat conjuntament i arribat a acords en aquesta moció amb algunes entitats directament implicades en la qüestió, com la PAHC i la PAH de Blanes.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

  • Primer. Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal. Els habitatges es destinaran a lloguers assequibles o socials, en funció dels ingressos de la persona o família beneficiària. Cal doncs fer les modificacions normatives escaients per tal d’establir l’obligació de destinar el 30% del sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i de nova construcció a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal. Els habitatges resultants de la rehabilitació integral d’edificis es sotmetran a les mateixes obligacions, pel que fa a la reserva de sostre destinat a Habitatge de Protecció Oficial en règim de lloguer o altres formes de cessió d’ús, que les actuacions que es realitzin en solars edificables. La finalitat és garantir un parc de pisos a Blanes suficient per a cobrir les necessitats de les persones en risc d’exclusió i per cobrir emergències com poden ser els casos de violència domèstica, per això cal agilitzar dita normativa de forma urgent.
  • Segon. Tenint en compte les casuístiques concretes que requereixin admetre excepcions, caldrà establir criteris objectius i justificats que possibilitin exempcions d’aquesta obligació per a aquelles actuacions sobre edificis d’immobles que siguin propietat de persones físiques que acreditin la necessitat d’ús propi d’habitatge. A tal efecte, es podran definir límits i topalls de sostre o de nombre d’habitatges per sota dels quals no operaria l’anomenada obligació.
  • Tercer. Regulació de la implantació d’establiments d’allotjament turístic, d’albergs de joventut i d’habitatges d’ús turístic (HUT) i reserva de l’equivalent del 40% del seu sostre a habitatge públic, i la regulació de les diferents tipologies d’allotjaments turístic i una sèrie de zones en algunes de les quals no es poden donar noves llicències i d’altres en què sí en certes condicions. Concretament, en el cas dels habitatges d’ús turístic (HUTs) s’estableix un creixement zero a tota la ciutat amb la finalitat de garantir els drets fonamentals de les ciutadanes
  • Quart. Per arribar a acord sobre la proposta anterior i per determinar els preus i metres quadrats dels habitatges socials es proposa crear un grup de treball específic que asseguri l’execució, revisió i fiscalització de totes aquestes iniciatives. El citat grup de treball serà dins la Taula Local pel Dret al Habitatge, integrat per les entitats promotores de la moció i pels grups municipals.
  • Cinquè. Conversió d’edificis de titularitat pública destinats a usos no residencials en edificis d’ús residencial.
  • Sisè. Si aquesta proposta queda aprovada, un cop aprovat el POUM, es farà una modificació puntual i es reunirà la Taula pel Dret a l’Habitatge abans d’un mes, per redactar la reglamentació municipal de l’ús dels pisos d’habitatge de protecció oficial o habitatge social.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és rebutjada amb 10 vots a favor i 11 vots en contra.

  • Vots a favor: Sr. Joan Salmeron Crosas (ICV-EUiA-EPM), Sra. Dolors Rubio Castillo (ICV-EUiA-EPM), Sra. Marian Anguita Ferrer (ICV-EUiA-EPM), Sr. Miguel Ángel López Corregidor (ICV-EUiA-EPM), Sr. Àngel Canosa Fernàndez (ERC), Sr. Albert Sanz González (ERC), Sr. Jordi Urgell Martínez (Batega per Blanes), Sr. Lluís Yubero Mateu (Batega per Blanes), Sr. Joan rota Hübenthal, Sra. Laia Buixeda Sagrera (CUP)
  • Vots en contra: Sr. Mario Ros Vidal (PSC), Sra. Pepa Celaya i Armisen (PSC), Sr.Nicolás Laguna Jiménez (PSC), Sr. Blai Vinaixa Montané (PSC), Sr. Joaquim Torrecillas Carreras (PDeCAT), Sr. Juan José Navarro Espinosa (PDeCAT), Sra. Dafne Galvany Rosell (PDeCAT), Sr. Joel Comas Basté (PDeCAT), Sr. Sergio Atalaya Martín (C’s), Sra. Margarita Santo Camacho (C’s) i Sr. Salvador Tordera Pérez (PP)

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *