Posar en perill la vida humana costa 300 euros a Blanes

Punt 6 de la sessió ordinària de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Blanes del 3 d’agost de 2017

Imposar penalitats al Sr. José Antonio Sánchez Millán, adjudicatari de l’explotació de serveis de temporada a la platja de Sant Francesc.

Expedient relatiu a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges de Blanes.

Multa. Pena o sanció pecuniària imposada per la comissió de determinats delictes o per infraccions de caràcter administratiu, governatiu o de treball.

Imatge VC

 

En data 16 de març de 2017 la Junta de Govern Local aprova el Plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques que han de regir l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges de Blanes.

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 9 de maig de 2017, s’atorga al Sr. José Antonio Sánchez Millán l’autorització municipal de serveis de temporada a les platges de Bla

En data 5 de juliol de 2017 la cap de Medi Ambient emet informe on es detallen els diversos incidents ocorreguts en el servei de lloguer de 6 patins i 4 caiacs de la Zona 5 – Codi LVT a la platja de Sant Francesc.

El Plec de condicions que va servir de base per a l’adjudicació d’aquesta activitat estableix:

Art. 26.2 Activitats nàutiques: lloguer d’embarcacions i artefactes flotants (amb o sense motor), i creuers turístics

26.2.1. Amb caràcter general

a) Autoritzacions

Els adjudicataris de les explotacions que disposin d’usos nàutics com patins, creuers o bases nàutiques (parasailing, escola de motonàutica etc.) i altres activitats que es realitzin dins de l’aigua, hauran de demanar, davant de Capitania Marítima i la resta d’administracions competents, les seves respectives autoritzacions.

b) Seguretat

El titular de l’explotació haurà d’instruir als usuaris dels seus artefactes sobre les precaucions de seguretat en general, i les relatives a la zona de bany.

Els titulars d’aquests serveis de lloguer vigilaran les evolucions dels usuaris per a prestar-los assistència si la necessiten.

El titular de l’activitat haurà de tenir a disposició armilles salvavides homologades de flotabilitat permanent, de diferents mides (infantil, adult, etc.), que haurà de cedir als usuaris en cas que ho sol·licitin, o si es considera necessari degut a les condicions del mar i sempre, quan manifestin que no saben nadar.

Tal i com estableixen les Normes de Navegació Marítimes de la província de Girona, cada activitat de lloguer d’artefactes flotants haurà de tenir, almenys, una embarcació de salvament a motor per cada deu artefactes. Aquesta embarcació haurà de ser homologada pe a tal ús, i no podrà transportar passatgers, a excepció de casos d’emergència.

Per altra banda, el plec de condicions estableix també:

Art. 29. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE

3.- Es qualificaran com a faltes molt greus:

3.3.) Incompliment constatat de l’adjudicatari de les especificacions tècniques ressenyades al pla d’usos de temporada referents a instal·lacions, balises, cartells informatius, límits, mesures de seguretat i d’altres per al correcte funcionament de l’activitat autoritzada pel que fa a seguretat, sanitat, etc.

Per altra banda, les activitats que es desenvolupen a l’aigua han de disposar de la preceptiva autorització de la Capitania Marítima i que han de sol·licitar els titulars de l’activitat.

De conformitat amb el que s’estableix en el plec de condicions que regeix les autoritzacions dels serveis de platges, el mencionat informe conclou per una banda que cal requerir a l’adjudicatari que presenti el comprovant conforme ha demanat a Capitania Marítima la corresponent autorització, i per altra banda proposa una sanció econòmica de 325,00 euros per haver incorregut en un incompliment molt greu pel fet de no disposar d’una embarcació a motor de rescat.

La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acord:

Imposar al Sr. José Antonio Sánchez Millán, adjudicatari de l’explotació del servei de temporada a la platja de Sant Francesc, la penalització de 325,00 euros, per la comissió d’una infracció molt greu consistent en la manca d’embarcació a motor de rescat, tipificada a la clàusula 29 del plec de clàusules econòmico-administratives i jurídiques que regeix l’atorgament d’autoritzacions municipals.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *