Policia local xorro d’hores extres

Aprovació d’autorització d’una borsa d’hores extraordinàries, excepcional, per al primer trimestre del 2018, per al col·lectiu de la Policia municipal de Blanes. Punt 5 d el’ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes de 28 de desembre de 2017. Expedient 000095/2015

Cap agent podia realitzar durant l’exercici més de 80 hores per a serveis extraordinaris

Imatge IM

 

La realització d’hores fora de la jornada de treball establerta i superant el màxim anual fixat pel Ple municipal, és contrària a dret. De forma singular i motivada, per a qüestions d’estricta seguretat ciutadana, sense perjudici de la preceptiva coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra i sempre que es tracti de cobrir baixes amb el propi personal, el Ple municipal pot fixar en cada Pressupost els límits de nombre d’hores extres i el seu cost.

En la sessió de 23 de febrer de 2017 el Ple va acordar autoritzar una borsa anual, excepcional, transitòria i fins la incorporació de nous efectius, màxima de 3.200 hores per a serveis policials de presència efectiva en la via pública que incloïa totes les hores realitzades o a realitzar per serveis extraordinaris policials de presència efectiva en la via pública pel període d’1 de gener a 31 de desembre de 2017.

El dia 14 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local autoritza, excepcionalment i per motiu d’urgència, una borsa de 300 hores extraordinàries (236 h agents, 48 h caporals i 16 hores sergent) addicional a les 3.200 hores autoritzades pel Plenari per atendre els serveis policials efectius al carrer durant el període de Nadal 2017 i comprometre l’import màxim de 11.818,95 euros a càrrec del Pressupost municipal.

El dia 14 de desembre de 2017 el sotsinspector de la Policia local emet informe sobre la necessitat d’una borsa excepcional de 824 hores extraordinàries previstes per al primer trimestre de 2018 motivada per falta de personal per a les tasques de seguretat ciutadana amb presència efectiva a la via pública.

El dia 15 de desembre de 2017 el sotsinspector de la policia local emet informe sobre la superació del límit de més de 80 hores, fixat pel Ple de 23/02/2017, per a serveis extraordinaris per part de varis agents de la policia local i justifica aquesta superació per poder atendre les necessitats del servei.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *