Ple municipal. Posposat el debat Pressupost 2018

DARRERA HORA:

El ple de l’Ajuntament de Blanes (Selva) d’aquest mes d’abril no votarà els pressupostos municipals per a aquest any. La decisió l’ha presa l’equip de govern després de veure, durant la junta de portaveus, que no tenia suficients suports per tirar-los endavant. Els números presentats destaquen per un increment del pressupost de 7,3 milions d’euros (MEUR) fins als 53,2 MEUR. El gruix d’aquest augment està previst que vagi a inversions (mentre al 2017 s’hi van destinar 1,3 MEUR, aquest any es vol que siguin 5,65 MEUR).

Després de complir els primers 100 dies a l’alcaldia, Mario Ros va assegurar que “no tenia por” de governar en minoria a Blanes. Un mes després, l’equip de govern ha hagut de retirar el projecte de pressupost de l’ordre del dia del ple d’aquest dijous per falta de suports. El PSC, el partit de Mario Ros, governa Blanes amb quatre regidors en un ple amb set partits més i disset regidors a l’oposició. Les negociacions amb les diferents formacions no han prosperat per tenir, com a mínim, més vots a favor que en contra per tal d’aprovar els comptes. El pressupost ha quedat a sobre de la taula a l’espera d’una nova ronda de contactes que permetin tirar-los endavant durant el ple del mes de maig. En cas que tampoc s’arribi a un acord, es prorrogarien els comptes del 2017. Un concepte que es preveu que creixi amb força és el dels serveis socials, que s’incrementaria gairebé un 33% més respecte el 2017. [AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES 26.04.2018 – 19:47]

Audiència Pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

El Pressupost general inclou els estats de l’Ajuntament de Blanes i les Bases d’Execució del Pressupost, com annexos, els estats de previsió de la societat d’economia mixta Aigües de Blanes, SA, i a més, unit, la Plantilla Orgànica, la Relació de Llocs de Treball i la memòria d’Alcaldia. Imatge AJUNTAMENT DE BLANES


INFORMACIÓ POLÍTICAMENT INCORRECTE:


FONT

ICV-EUiA-EPM; BATEGA; CUP

Informació contrastada el dia 25.04.2018 a les 9:34 hores


Punt 7 de l’Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes d’avui 26 d’abril de 2018:

Aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2018, de les seves Bases d’Execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords legalment preceptius.

DIARI de BLANES: Si vas al Casino de Blanes a l’hora que els alts funcionaris municipals acostumen a esmorzar, seus a prop, i pares l’orella, sents coses semblants a aquesta:

Nico comentó ayer que posiblemente no lo lleven

– Porque no hay suficiente consenso todavía

– Básicamente quieren un mes para negociar con PDeCAT

(“Nico”: Segon tinent d’alcalde, Sr. Nicolás Laguna Jiménez se li deleguen genèricament les àrees d’Hisenda, Recursos Humans i Serveis Jurídics, la qual comprèn també els següents àmbits: Contractació i Patrimoni – Recursos Tecnològics – AMIC i Consum. També se li delega: Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA -Recollida de residus i neteja viària- i Blanes Medi Ambient, SAU)

No som endevins però sembla probable que l’expedient del Pressupost 2018 romangui al calaix fins al mes vinent


INFORMACIÓ POLÍTICAMENT CORRECTE:


FONT

Servei de Comunicació Ajuntament de Blanes

Nota de prensa rebuda el dia 24.04.2018 a les 21:13 hores


Els pressupostos del 2018 es portaran al ple d’aquest dijous 26 d’abril

Tot i que els pressupostos per aquest 2018 encara no estiguin aprovats, Nicolás Laguna també ha explicat que l’Ajuntament de Blanes està funcionant amb normalitat, i ha recordat que es portaran a l’aprovació inicial en el ple que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, el dijous 26 d’abril. Per aconseguir que prosperin, cal que l’equip de govern sumi majoria simple.

Això vol dir que necessiten que la suma de vots negatius sigui inferior als cinc vots positius de què inicialment disposa l’equip de govern. Per això, ja fa setmanes que s’està negociant amb la resta del total de vuit grups polítics que conformen l’arc plenari per aconseguir bé el recolzament de suficients vots positius, o bé que enlloc de votar en contra s’abstinguin.

El tinent d’alcalde d’Hisenda ha expressat la seva confiança que la negociació amb la resta de grups pugui ser fructífera, i fins i tot plantejar-se la possibilitat que s’ajornessin pel ple del mes de maig. Ara bé, Nicolás Laguna també ha remarcat que aquests dies l’equip de govern seguirà buscant el consens a través de la negociació, ja que es considera que encara hi ha marge de treball abans del ple d’aquesta setmana.


INFORMACIÓ RELACIONADA:


Tastet Pressupost 2018:

L’expedient tramitat presenta estats numèrics sense dèficit i seguint les directrius dels marcs pressupostaris aprovats. Els ingressos s’han estimat d’acord amb la previsió de liquidació del Pressupost municipal per a 2017. La previsió s’ha dut a terme amb criteris de prudència i sobre la base de la capacitat real de l’Ajuntament de Blanes per a la seva generació.

Pel que fa al personal municipal durant 2018 està prevista la incorporació en propietat de nous efectius a la Policia Local, així com continuar amb el desenvolupament, i a ser possible la seva finalització, de l’acord de Ple de 24/09/2015 sobre la carrera professional del personal municipal,

  • Limitar les hores a realitzar en concepte de serveis extraordinaris en una aplicació centralitzada a aquelles que, en base a una proposta tècnica motivada, corresponguin a serveis mínims municipals, comptin amb els informes favorables de Recursos Humans i de la Intervenció i hagin estat expressament autoritzades per Decret d’Alcaldia, sempre i quan s’hagin esgotat les hores anuals corresponents al complement de dedicació i, en tot cas, sense ultrapassar el màxim d’hores que pot realitzar cada empleat segons la normativa vigent d’aplicació.
  • Aplicar la jornada general de 35 hores setmanals de còmput mitjà en termes anuals. Aquesta jornada s’aplicaria amb efectes 1 de gener de 2019, prèvia tramitació de les mesures necessàries de reorganització dels serveis i de planificació de recursos, sobre la base de la prevalença dels acords municipals sobre les normes generals estatals segons es desprèn del document signat entre el Ministeri i les centrals sindicals el 9 de març de 2018
  • Aplicar l’increment retributiu de l´1,75% als empleats municipals, previst a l’acord esmentat de 9 de març del 2018 formalitzat per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball, tan aviat sigui possible legalment.
  • Modificar, a proposta dels representants dels empleats municipals, el redactat de l’article 14 c.5 i c.6 del Pacte/Conveni de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Blanes

“Tots els llocs de treball que realitzin de manera habitual serveis ordinaris en festius i caps de setmana, excepte que la retribució del lloc ja s’hagués determinat en funció d’aquestes característiques, percebran mensualment el complement específic per serveis ordinaris en festius i caps de setmana. L’import a aplicar serà calculat en funció de la previsió d’hores a realitzar en festius i caps de setmana, d’acord amb els quadrant s o previsió de serveis, i al preu/hora que estableixi en cada moment la relació de llocs de treball en vigor. Aquest import total anual es dividirà entre 12 i es retribuirà mensualment, aquesta retribució serà doble els mesos de juny i desembre.

El complement aprovat es percebrà sempre, excepte en els supòsits següents:

  1. a) No complir amb un cap de setmana o festiu assignat per compensació horària.
  2. b) Absentar-se injustificadament del servei
  3. c) Absentar-se per Indisposicions
  4. d) Gaudir de permisos o llicències diferents del de per matrimoni, per naixement/adopció de fill, per maternitat/paternitat, per defunció de familiar de primer o segon grau o malaltia greu/accident de familiar de primer grau

En els casos a, b, c i d anteriors serà obligatòria la recuperació del servei en cap de setmana o festiu per tal d’evitar el seu descompte en nòmina.”

  • Els serveis ordinaris prestats en horari nocturn es retribuiran d’acord el preu unitari que indiqui la Relació de Llocs de Treball vigent en cada moment. Es considera horari nocturn la jornada realitzada entre les 22:00 h i les 6:00 h. La nòmina mensual inclourà, com a concepte variable, les hores efectivament realitzades.
  • Excepcionalment, les hores establertes en el quadrant i no realitzades per accident de treball o per vacances es retribuiran igualment en les condicions que, per avinença, determini la Comissió d’interpretació i seguiment del conveni.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *