Pasta gansa. Com demanar subvencions a l’Ajuntament

PAOLA RUBIO

La justificació única final és la forma més habitual de temporalització de les justificacions econòmiques, però existeix l’inconvenient que a vegades s’ha de realitzar abans del final d’execució del projecte fet que suposa dificultats per les entitats. Imatge FOTOMUNTATGE DdB


FONT

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Núm. 60 – 26 de març de 2018 – Pàg. 38


Extracte de la convocatòria de subvencions per als programes que presenten les entitats i associacions sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats culturals, exercici pressupostari 2017.

El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

PRIMER: Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les entitats i associacions sense finalitat de lucre domiciliades en el municipi, legalment constituïdes, que:

  • Estiguin inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Blanes.
  • No tinguin pendent de justificar cap subvenció atorgada per aquest Ajuntament (excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificar).
  • Es trobin al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Que realitzin projectes o activitats relacionades amb les bases de la convocatòria.

SEGON: Objecte

L’objecte de la present convocatòria és regular i definir les condicions i procediments per a la concessió de les subvencions atorgades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Blanes.

L’objectiu de les subvencions és donar suport a les entitats i associacions sense ànim de lucre que durant l’exercici 2017, hagin realitzat activitats d’interès públic dins de l’àmbit cultural i, en concret, que hagin desenvolupat activitats complementàries de la programació cultural del municipi, la divulgació i la realització d’activitats en el camp de la formació artística i cultural i totes aquelles de caràcter anàleg que pel seu contingut siguin mereixedores d’optar a una subvenció.

TERCER: Bases reguladores

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 10, del dia 15 de gener de 2018.

QUART: Quantia

La quantia màxima que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà de 25.000,00 Euros, a càrrec de l’aplicació corresponent del capítol IV, del Pressupost General de l’Ajuntament de cada exercici.

CINQUÈ: Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i finalitzarà el 30 d’abril de 2018. A partir d’aquest dia, el calendari de tramitació i pagament serà aproximadament el següent:

  • 31 de maig de 2018, últim dia perquè la Comissió Qualificadora, prevista a la clàusula DECIMA de les bases reguladores, finalitzi els treballs de valoració de la documentació presentada pels sol·licitants de la subvenció.
  • 14 de juny de 2018, data prevista per a la decisió i resolució d’atorgament a càrrec de la Junta de Govern Local.
  • 25 de juny de 2018, inici de la setmana en què les entitats rebran l’import de les subvencions.

ALTRES INFORMACIONS

HAN PILLAT:

Concessió directa de subvencions, sense els requisits de publicitat i concurrència:

Contribució a les despeses de funcionament de la piscina terapèutica Centre d’Educació Especial Ventijol. Dotació pressupostària màxima: 8.000,00 euros

[Llegir més…]


REPASSEM CONCEPTES

La Llei 38/2003, General de Subvencions defineix la subvenció com tota aquella disposició de diners realitzada per organismes públics o dependents d’administracions públiques a favor de persones públiques o privades i que compleix amb els requisits següents:

  • Que es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.
  • Que estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, per a un projecte o activitat, havent de complir l’entitat beneficiària les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
  • Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *