L’Ajuntament de Blanes s’escaqueja de la Sindicatura de Comptes

 • La Sindicatura avisa que un 30% dels ajuntaments no ha presentat els comptes generals de 2017.

 • Entre els municipis que no han lliurat la documentació hi ha Arenys de Mar, Balaguer i Berga. Blanes els presenta “incomplerts”.

Imatge TRIBUNAL DE CUENTAS

Opinió DdB: Independentment dels criteris comptables de la intervenció de l’Ajuntament, que també, han estat objecte d’informe individualitzat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya les institucions nostrades:

 • Aigües de Blanes SA
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva
 • Consorci Urbanístic Portal Costa Brava
 • Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes

recomanem la lectura en aquestes tardes de diumenge de tardor amarades de tebiesa, amb un bon licor, repapats al sofà. Economia creativa en estat pur


Font

agència ACN

Contingut informatiu rebut el dia 30.11.2018 a les 12:22 hores


La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fet públic aquest divendres que un 30% dels ajuntaments no van presentar els comptes generals de 2017 dins del termini legal o els van presentar “incomplerts”.

En una nota de premsa, l’òrgan fiscalitzador ha apuntat que un 70% dels consistoris, uns 665, han presentat els números d’acord amb el que està establert i que a 15 d’octubre també els van lliurar:

 • les quatre diputacions,
 • el 74% dels consells comarcals,
 • l’entitat metropolitana,
 • el 43% de les mancomunitats de municipis i
 • el 68% de les entitats municipals descentralitzades.

La Sindicatura preveu que a finals d’any al voltant del 90% dels ajuntaments haurà lliurat la documentació.

Entre els municipis que no han lliurat la documentació a 29 de novembre hi ha:

 • Arenys de Mar,
 • Berga i
 • Balaguer

mentre:

 • Badalona,
 • Blanes o
 • Rubí

els han entregat “incomplerts”.

La Sindicatura ha publicat en el seu lloc web la llista d’ens locals que han incomplert l’obligació de presentar els comptes en temps i forma.

El recull actualitzat diàriament, inclou la relació d’ens que l’endemà del 15 d’octubre del 2018 no havien presentat els comptes o bé els havien lliurat de forma incompleta.

La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que si els ens locals, sense cap causa justificada, incompleixen el deure de remissió a la Sindicatura del Compte general, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local per tal que s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.


Sindicatura de Comptes de Catalunya

Institució creada a l’empara de l’Estatut d’autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l’Estatut d’autonomia vigent, posa l’accent en els trets essencials d’aquesta institució:

 • és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les seves operacions;
 • du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i
 • el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l’Administració de la Generalitat, l’Administració local i tots els ens que en depenen.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *