Habitatges de lloguer municipal a Blanes

Blocs de pisos Carles Faust

 

Punt 8 de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes de 25 de febrer de 2016. Aprovat per unanimitat.

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per habilitar per lloguer social els pisos municipals de Carles Faust.

Donat que:

Al municipi de Blanes existeix una marcada falta d’habitatge assequible per donar resposta a la demanda, amb pocs recursos econòmics, davant l’augment desorbitat de preu de l’habitatge de mercat lliure.

Blanes està assenyalada pel Departament de Territori i Sostenibilitat com municipi amb una demanda residencial acreditada.

Tanmateix, la Llei catalana pel Dret a l’Habitatge, com la darrera Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, insta als municipis a mobilitzar els recursos propis existents per dal de dotar d’habitatge públic per a lloguers socials, així com la mobilització dels habitatges buits.

El Pla Local d’Habitatge de Blanes 2012-2017, del qual ja ha passat més de la meitat de la vigència del pla, està incomplint en gran mesura els objectius i eines de treball fixades. Entre elles, no ha complert cap ni un dels objectius en matèria d’habitatge públic, ja que segueixen pendent d’executar els 76 habitatges del conveni amb l’Incasòl a Valldolig, els 28 habitatges per a joves a Can Borell, així com les previsions als Plans Parcials de Costa Brava (47 habitatges) i Racó Blau (128 HPO+43 a preu concertat).

Tanmateix, en el punt segon del Pla Local d’Habitatge, dins de les prioritats de gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, s’estableix que “es prioritzarà l’explotació dels recursos del patrimoni municipal de sòl i habitatge en operacions que evitin la pèrdua d’aquest patrimoni com poden ser les concessions administratives o l’ús del dret de superfície.” També seria interessant tenir en compte la recent introducció en el dret civil català de la figura de la copropietat com un altra forma de col·laboració pública-privada patrimonial i de promoció d’hàbitat assequible.

Per tal de desplegar aquest mandat del PLH, un sistema són les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, que consisteixen en la cessió d’un immoble o solar a una cooperativa tutelada per l’administració pública, per la qual la propietat segueix sent pública però reverteixen en lloguers socials per als membres de la cooperativa que, tanmateix, cooperen econòmicament en la promoció dels habitatges.

Per un altre costat, al municipi de Blanes existeix una marcada falta d’habitatge de propietat municipal per a la seva mobilització com a lloguers socials. Però, existeix una promoció d’habitatges de propietat municipal ubicat al costat de l’antic Carles Faust, que van resultar afectats pel Departament d’Educació de la Generalitat fa més d’una trentena d’anys com a habitatges per als mestres.

Al llarg de la darrera legislatura, ha sigut recurrent a la Taula pel Dret a l’Habitatge de l’Ajuntament de Blanes, així com a demanda de la PAH, la necessitat de mobilitzar aquests pisos.

Donada la falta de resultats i la situació de paràlisis del govern de l’Ajuntament de Blanes davant aquests pisos, moltes d’ells buits i de propietat municipal, entenem que cal emprendre accions immediates per no allargar aquesta situació.

Per altre banda existeix habitatge en desús en el sòl urbà consolidat que podria ser activat si existís un Pla d’Activació de Patrimoni en Desús. Aquesta és la forma mes econòmica, ràpida i integradora de generar habitatge assequible. En l’actualitat ja existeixen entitats, com SostreCívic, que desenvolupen aquest plans i actuen com entitats col·laboradores. Doncs seria d’interès de detectar, gestionar i activar en positiu el patrimoni consolidat en desús.

Pels motius exposats,

Es proposa a l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents acords:

  1. Requerir a l’Equip de Govern el compliment del Pla Local d’Habitatge, tant en els seus objectius com mecanismes de desenvolupament.
  2. Fixar un solar o immoble de propietat municipal dins de la trama urbana de Blanes per tal de desenvolupar un projecte de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús amb tutelatge municipal.
  3. Demanar a la Generalitat la desafectació immediata de tots els pisos propietat del Departament d’Educació al municipi de Blanes que encara no ho hagin estat.
  4. Incloure una partida pressupostària d’execució durant el 2016 per tal d’adequar aquests pisos buits, preferentment amb plans d’ocupació municipals per a la contractació de persones a l’atur per a la rehabilitació d’aquests habitatges.
  5. Destinar aquests habitatges per al lloguer municipal, fent la previsió tant per a habitatges d’emergència, com socials, com en funció de les necessitats de la població.
  6. Realitzar un Pla d’Activació de Patrimoni en Desús per activar en positiu el patrimoni en urbà consolidat.

 

 

Actuacions d’ençà l’acord:

INFORMA AJUNTAMENT DE BLANES.- S’han visitat els pisos destinats als mestres de l’antiga Escola Carles Faust per fer una primera valoració de l’estat en què es troben i avaluar els arranjaments que caldrà fer-hi per posar-los en condicions d’entrar-hi a viure. La visita l’ha encapçalat l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, acompanyat del cap del departament d’enginyeria, l’arquitecta municipal i el cap de les Brigades Municipals de l’Ajuntament de Blanes.

Després d’aquesta visita, les previsions per poder arranjar els pisos indiquen que la seva rehabilitació no podrà ser tan ràpida com s’havia pensat d’antuvi. Això és perquè, si bé l’estat en què es troben en general és acceptable, no s’ajusten a normativa a nivell de seguretat ni d’aïllament tèrmic, entre d’altres. També caldrà fer una revisió a la instal·lació elèctrica, així com instal·lar comptadors d’aigua i llum individualitzats i adaptats a normativa, a banda d’altres tipus d’arranjaments.

Treball en paral·lel per tenir pisos per emergències d’habitatge

L’alcalde ha avançat que, després d’haver vist l’estat en què es troben, caldrà demanar un pressupost a una empresa especialitzada, ja que amb els recursos propis de l’Ajuntament de Blanes no seria possible afrontar tot l’arranjament. En aquest sentit, Miquel Lupiáñez ha explicat: “Ha estat decebedor, perquè esperàvem que estiguessin en molt millors condicions del què hem vist. Si bé n’hi ha uns que estan més bé que els altres, en general tots necessitaran uns arranjaments que no podem fer amb mitjans propis, per tant haurem de demanar pressupostos”.

Un cop es disposi del pressupost, es mirarà la possibilitat de poder arranjar almenys un dels pisos per a destinar-ho a ús social. De moment, el consistori ja havia destinat una partida de 10.000 € amb aquest objectiu, i ha de fer els tràmits oportuns amb la Diputació de Girona per poder obtenir 6.000 € més a través d’una subvenció amb la mateixa finalitat: disposar de pisos en condicions perquè les famílies que pateixen una emergència d’habitatge puguin entrar-hi a viure sense necessitat d’haver-los d’allotjar en pensions com fins ara.

Si bé poder disposar dels antics pisos dels mestres de l’Escola Carles Faust és una possibilitat que haurà de quedar per més endavant, paral·lelament es continuarà treballant en una altra via amb el mateix objectiu: que l’Ajuntament de Blanes tingui pisos per a usos socials. Sobre aquesta possibilitat, l’alcalde ha avançat que actualment s’està en tractes amb el Sereb i Bànkia amb l’objectiu d’establir un conveni perquè les entitats bancàries cedeixin l’ús alguns pisos i destinar-los a famílies amb emergències d’habitatge.

Els pisos dels mestres de l’antic edifici de l’Escola Carles Faust

Els pisos estan situats més concretament al carrer Vila de Lloret, en els mateixos terrenys on hi ha l’antic edifici de l’escola, actualment ubicada en unes noves dependències des de fa molts anys. En total, hi ha tres blocs amb tres pisos cadascun d’ells, a més a més d’uns baixos on també s’estudiarà la possibilitat de poder habilitar-hi tres pisos més, o bé destinar-ho a aparcament de vehicles.

Dels nou pisos que hi ha actualment, quatre d’ells estan ocupats per membres de la comunitat educativa, mentre que els altres cinc són els que es volen destinar perquè els puguin utilitzar famílies amb emergències d’habitatge. La visita que s’ha fet avui al matí ha estat possible perquè la Generalitat ha permès l’accés a les vivendes. També s’ha comptat amb l’ajuda dels actuals inquilins, que s’han encarregat d’acompanyar la comitiva, obrir les portes dels pisos, i aportar més detalls in situ.

Tots els actuals ocupants que encara viuen en el bloc de pisos de l’antiga Escola Carles Faust són professors en actiu. Dos d’ells treballen a l’Institut Sa Palomera, i els altres dos ho fan a les escoles Carles Faust i Mossèn Joan Batlle. Alguns d’ells ja fa prop de 40 anys que hi viuen i, si bé no paguen lloguer -perquè en el seu moment se’ls va cedir l’ús-, sí que paguen els consums d’aigua i electricitat. A més, durant tots aquests anys s’han fet càrrec d’arranjaments de conservació en l’edifici.

Quan l’Ajuntament de Blanes recuperi l’ús de tots els habitatges no està previst demanar-los que els desallotgin, sinó arribar a algun tipus d’acord segons el qual, conforme vagin jubilant-se, els deixin lliures. A diferència dels pisos buits que passaran aviat a titularitat municipal, aquests quatre habitatges ocupats estan en òptimes condicions i només faltaria fer-hi mínims arranjaments. Un dels pisos està previst que quedi lliure d’aquí a 16 mesos, quan el seu actual ocupant es jubili.

Més de 40 anys d’història

L’antic edifici de l’Escola Carles Faust, així com els blocs d’habitatges perquè fossin utilitzats per la comunitat educativa es van construir l’any 1970. Era el què llavors s’anomenava casa-habitació. La llei d’educació primària de l’any 1967 preveia que els serveis docents tinguessin pisos perquè estiguessin a disposició dels mestres, i per aquest motiu tenien la consideració d’edifici escolar.

Llavors era la pràctica habitual que imposava el govern estatal ja que es considerava que, amb el sou que cobraven els mestres, no en tenien prou per poder pagar-se un habitatge en condicions. Amb el pas del temps, els baixos del bloc d’habitatges es van passar utilitzar durant molts anys com l’Escola d’Adults de Blanes. Aquest centre educatiu es va traslladar a finals de l’any 2002 a les noves instal·lacions ubicades al costat del Centre Cívic de Can Borell, i es van inaugurar el 31 de gener de 2003.

La Generalitat complirà aviat la desafectació dels pisos

Si bé els antics pisos dels mestres són propietat de l’Ajuntament de Blanes, en el seu moment el seu ús es va cedir a la Generalitat, que ara ha de desafectar-los per retornar-los a l’administració local. El procés es va iniciar l’abril de l’any 2014, precisament a través d’un acord de ple que demanava al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la desafecció d’aquests habitatges.

El consistori blanenc ja demanava llavors que retornés la propietat a mans municipals amb la intenció que els habitatges es destinessin a lloguer social, per a famílies que ho necessitessin. Ara la desafectació és imminent, i es calcula que falten uns trenta dies de marge perquè es compleixin els tràmits burocràtics necessaris, tal com va avançar fa una setmana el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, Josep Pere Polanco, durant una reunió mantinguda a Blanes.

Moció aprovada al ple municipal

Val a dir que en la sessió plenària celebrada aquest passat dijous per l’Ajuntament de Blanes, també es va aprovar amb el recolzament de tots els grups polítics una moció presentada per ICV-EUiA i Batega per Blanes que tractava aquesta mateixa qüestió: trobar alternatives d’habitatge per a situacions d’emergència. A banda de requerir novament a la Generalitat la desafectació immediata de tots els pisos propietat del Departament d’Educació al municipi de Blanes que encara no ho hagin estat, també hi havia altres eixos de treball.

Així, s’ha requerit a l’equip de govern el compliment del Pla Local d’Habitatge, i fixar un solar o immoble de propietat municipal per desenvolupar-hi un projecte de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús amb tutelatge municipal. Per últim, la proposta d’acord també incloïa la realització d’un Pla d’Activació de Patrimoni en Desús per activar en positiu el patrimoni urbà consolidat.

You may also like...

1 Response

  1. Veí de Blanes ha dit:

    El diari Ciutat de Blanes és l’òrgan oficial de l’oposició a l’Ajuntament de Blanes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *