El transport públic a Blanes i els inútils de l’Ajuntament

Moventia adquireix l’empresa Transports Pujol, concesionaria del transport public a Blanes d’ença 25 anys

Autobus PUJOL i PUJOL

L’empresa Transports Pujol i Pujol SL, que té la concessió del transport públic de Blanes des del 1993 i fins al desembre d’aquest any, ha estat adquirida pel grup Moventis, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans del país. Imatge MOVENTIA

 

Opinió de DdB: Amb la compra de l’empresa, els treballadors passen a cobrar un sou una miqueta més alt. Surten guanyant.

Però la pròrroga de la concessió una vegada i un altre, per la incapacitat manifesta de l’Ajuntament de Blanes de redactar una nova plica; i el nul interès a mantenir el servei demostrat per l’anterior concessionari, obligat a continuar per potestat administrativa fa preveure una degradació del servei. L’actual companyia, és un grup potentíssim, i la força per imposar criteris i ràtios de servei la multiplica per mil de la que tenia l’anterior empresa que era “simplement gran”. Els ciutadans sortim perdent

La pròrroga de les concessions administratives de transport no te cap raó de ser, vulnera la lliure concurrència i s’oposa a la vigent legislació europea d’obligat compliment (Vegeu conclusions de la COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA, que transcrivim)

En altres qüestions no sé, però en matèria de transport públic els de l’Ajuntament de Blanes són uns inútils totals. No es pot fer pitjor

 

INFORMA AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES

Moventia ha tancat la compra de Transports Pujol, empresa de transport discrecional i regular de viatgers i fins ara propietària de la família fundadora Pujol.

Moventia ha subratllat que la integració d’aquesta empresa familiar té lloc dins l’estratègia de “creixement i diversificació” del grup en el sector de transport de viatgers.

El seu president, Miquel Martí, ha destacat que la incorporació d’aquesta empresa “amb el bagatge, tradició i empenta” és “un pas més” dins l’estratègia de creixement del grup i aporta “sinergies i complementarietat” a altres empreses del grup, com Casas, Calella Moventis i Sarfa, que operen en l’àmbit del transport regular i discrecional.

Per la seva banda, el fundador de Transports Pujol, Robert Pujol, ha ressaltat que Moventia “és la millor alternativa de futur i per al creixement de la companyia”.

Amb més de 65 anys d’experiència, el grup Pujol obté actualment una facturació de 25 milions d’euros i compta amb una plantilla que supera els 200 treballadors i una flota de 150 autocars que operen a Palamós, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Mataró, Barcelona i Salou.

L’operador de transport urbà i interurbà ha adquirit l’empresa selvatana que tenia la concessió d’aquest servei des del 1993 i fins al desembre d’aquest any

 

 

RELACIONAT

Transports Pujol i Pujol presta el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers a Blanes des de l’any 1993, amb una concessió per 20 anys

Al finalitzar el desembre de l’any 2013, s’ha prorrogat 2 vegades al·legant que es volia mancomunar el servei amb Lloret de Mar. Finalment s’ha descartat doncs llavors passaria a ser interurbà, i seria competència única de la Generalitat

La tercera pròrroga es va produir a finals de 2016, després que el regidor de mobilitat d’aquell moment, Albert Sanz, reconegués que el concurs públic per a la prestació d’aquest servei s’hauria d’haver fet al llarg de l’any i que es va retardar sobretot per la «feina relacionada amb la consulta sobre la C-32».

Finalment, la quarta pròrroga de la concessió a Blanes es va produir el desembre passat, motiu pel qual Transports Pujol i Pujol té la concessió d’aquest servei vigent fins al 2018.

 

 

COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

INFORME SOBRE LAS PRÓRROGAS DE LAS CONCESIONES INTERURBANAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA

Conclusiones de la CNC

  1. Ni la legislación estatal ni muchas de las normas autonómicas prevén, con carácter general, la figura de la prórroga en la legislación sectorial. Cuando esta medida se ha adoptado ha sido con carácter ad hoc, para las concesiones vigentes, mediante normas legales o reglamentarias al efecto. El Reglamento comunitario 1370/2007 establece unas condiciones para la prórroga de los plazos concesionales que resultan muy exigentes. Es por ello que muchas Comunidades Autónomas se han apresurado a prolongar los plazos de sus concesiones mediante medidas legislativas adoptadas durante el período de tiempo comprendido entre la aprobación de dicho Reglamento y su entrada en, vigor el pasado 3 de diciembre de 2009.
  2. Se considera que este procedimiento de ampliación de plazos concesionales, utilizado por la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas (todas, salvo, a fecha del presente informe, Andalucía, País Vasco, Navarra y Cantabria), supone una auténtica prórroga de la vigencia de la concesión (con independencia de su calificación jurídica concreta) con efectos muy perjudiciales sobre la competencia, al imposibilitar directamente el acceso competitivo a las concesiones, en perjuicio de los usuarios finales del servicio.
  3. No se encuentra, por añadidura, justificación de la necesidad ni de la proporcionalidad para establecer dichas prórrogas, en atención a su supuesto objetivo, que generalmente consiste en la mejora de la calidad del servicio. Las distintas administraciones autonómicas podrían y deberían haber optado por medidas menos restrictivas de la competencia, tales como el empleo de concursos para adjudicar las concesiones, que en todo caso permiten alcanzar los fines de interés general supuestamente perseguidos.
  4. La prórroga general de las concesiones, con independencia del grado de restricción de la competencia que conlleva vulnera los principios del Reglamento comunitario 1370/2007, una vez que éste ha sido aprobado, incluso si la medida se ha adoptado antes de la entrada en vigor del mismo. Pero, tras su entrada en vigor, las normas de desarrollo o actos de aplicación de prórrogas pasan a estar en contradicción directa con dicho Reglamento, en particular si no se respetan las restricciones de plazo que figuran en esta norma comunitaria o la necesidad de vincular el plazo de ampliación a la necesaria amortización de activos.
  5. Sin perjuicio de las acciones que los particulares afectados por dichas prórrogas pudieran adoptar, esta Comisión se reserva la posibilidad de emprender las medidas que considere oportunas de cara a instar la corrección de las mismas. En particular, la CNC pondrá en conocimiento de la Comisión Europea el presente informe a los efectos de que dicha Comisión, en caso de considerarlo oportuno, pueda adoptar las medidas establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con el posible incumplimiento del derecho comunitario que suponen estas leyes autonómicas.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *