El govern de Blanes puja l’IBI un 4%

Només a les rendes més elevades per poder fer inversions.

  • És la novetat més destacada de les Ordenances Municipals 2020 que s’han aprovat en un ple extraordinari. 
  • La resta de taxes i preus públics augmentaran l’IPC interanual, un 0’6%. 

Una oferta de venda qualsevol a Blanes: La Plantera, 3 habitacions, 1 bany, terrassa, 125.000 €. Imatge CONROMA LA SELVA SL


Opinió de DdB: Quants habitatges hi ha a Blanes valorats en menys de 50.000 cuques? Perquè als aparadors de les immobiliàries dels 120.000 euros en amunt…


Text de l’AJUNTAMENT

Rebut el 17/10/2019

El segon Ple Extraordinari celebrat avui dijous per l’Ajuntament de Blanes ha contemplat dos únics punts a l’ordre del dia que, en realitat, configuraven un sol tema al estar intrínsecament lligats un a l’altre. Es tracta de les Ordenances Municipals pel 2020, que s’han aprovat amb caràcter inicial i que han començat avui el procés de validació perquè puguin aplicar-se el gener de l’any vinent.

El primer punt, que incloïa estrictament les Ordenances Municipals 2020, s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC i BECP i l’abstenció del PSC, mentre que JxB i C’s han votat en contra. L’abstenció del PSC ha estat condicionada a la creació d’una Comissió de Seguiment que garanteixi que els ingressos extres que s’aconsegueixin serviran realment per reactivar l’economia blanenca i projectes socials, cosa a la qual s’hi ha compromès el regidor d’Hisenda, Carlos Garzón.

Segons Garzón, amb l’aprovació d’aquestes ordenances, l’equip de govern podrà augmentar els ingressos sense repercutir en les butxaques dels més desfavorits econòmicament, i així poder disposar de més capacitat de maniobra per a futures inversions. També ha destacat que la voluntat ha estat treballar aquest tema de manera conjunta amb la resta de partits amb representació municipal. Amb aquesta fita, s’han mantingut diverses reunions amb els grups polítics.

Augment de l’IBI a les rendes elevades

L’objectiu del nou equip de govern –Esquerra Republicana i Blanes en Comú Podem- en les primeres Ordenances Municipals presentades en l’actual mandat ha estat aconseguir recaptar més recursos, però repercutint-ho només en els qui tenen major capacitat econòmica. En aquest sentit, s’augmentarà un 4% l’IBI, que significarà poder obtenir uns 533.000 € més respecte el què s’haurà recaptat enguany.

Un altre mitjà per disposar d’una butxaca monetàriament més ampla ha estat ajustar els contractes de serveis amb tercers negociant perquè, tot i mantenir la qualitat del servei, no siguin tan costosos per a les arques municipals. Pel que fa a la resta d’ordenances, impostos, taxes i preus públics, s’aprovarà l’augment que estipula l’increment de l’IPC català interanual, que serà del 0’6%.

Val a dir que l’augment no s’aplicarà en els impostos que estiguin topats, com per exemple l’IVTM (Impost de Vehicles) i l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), o bé per a determinats serveis. Per contra, la taxa d’Aigües, i la de Neteja i Recollida de Residus no augmentaran, de manera que es congelarà en els mateixos valors que durant aquest 2019.

Concessió d’ajuts a famílies

En el segon punt a l’ordre del dia s’han aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a famílies que suportin un pagament de l’IBI del seu habitatge habitual. L’atorgament d’ajuts inclou a les famílies monoparentals, amb recursos disponibles en una escala que es considera d’especial protecció o mínima per viure, i que suporten el pagament de l’IBI.

L’ajut per família pot arribar a un màxim equivalent a la quota total de l’impost, és a dir, que aquestes famílies rebran un reintegrament igual o superior a l’increment de la quota de l’IBI o fins i tot de la seva totalitat. Es tracta d’ajuts socials voluntaris per ajudar les famílies necessitades que acreditin la seva situació. Tenen caràcter no devolutiu, i són lliurement revocables en qualsevol moment.

Aquests ajuts no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors, i el procediment per a l’atorgament d’ajuts es tramitarà en règim de concurrència pública no competitiva. Això vol dir que tothom que ho demani i compleixi els requisits obtindrà ajut i, si és necessari, el Ple autoritza que s’incrementi la partida pressupostària.

Requisits per a l’atorgament d’ajuts

Hi ha diversos requisits que s’han de complir, i els ajuts s’atorguen en base a dues variables: el nombre de membres de la unitat familiar i els seus ingressos d’acord amb un quadre inclòs a les bases aprovades. El conjunt dels membres de la unitat familiar hauran de complir quatre requisits:

  1. Ser titulars, en concepte de propietari o llogater, com a màxim, de l’habitatge habitual, d’un aparcament i d’un traster. El valor cadastral d’aquest conjunt d’immobles en cap cas podrà superar els 50.000 €.
  2. Ser titulars, com a màxim, d’un automòbil i una motocicleta o ciclomotor.
  3. Estar empadronats en el domicili habitual, com a mínim, des de l’1 de gener fins la data de sol·licitud de la subvenció.
  4. Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Blanes, és a dir: no estar en situació de morositat per deutes vençuts o en situació d’incompliment de requeriments administratius.

L’increment mig que suportarà el ciutadà de Blanes és de 15’50 € anuals d’IBI. Per vetllar perquè l’atorgament d’aquests ajuts sigui equitativa i justa s’ha creat una Comissió Avaluadora encapçalada per l’alcalde de Blanes o bé pel regidor /-a en qui delegui, a més a més d’un representant de cada grup polític municipal. Serà aquesta comissió qui estudiarà en tot moment el conjunt de les sol·licituds presentades.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *