Debat ciutadà per definir el model de poble

Punt 11 de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes de 25 de febrer de 2016. 8 vots a favor: CUP, ICV-EUiA, BATEGA X BLANES; 8 vots en contra: PSC, CDC; 5 abstencions: ERC, C’s, PPC. Rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Blanes per encetar un debat ciutadà per definir col•lectivament el model de poble.

Malauradament, en la majoria de viles i ciutats del anomenat món globalitzat la planificació urbanística sovint s’encara cap a models centrats en el creixement il•limitat i en l’obtenció ràpida de beneficis econòmics mitjançant la requalificació del sòl i la construcció d’immobles, infraestructures de transport, xarxes de distribució d’energia, etc. Aquesta manera d’entendre el urbanisme, a la pràctica, ens aboca a un model socioeconòmic que depreda els recursos naturals a una velocitat de vertigen i que, de retruc, genera una creixent desigualtat social. A més, els veïns i les veïnes queden sovint al marge dels processos de concepció, disseny i decisió sobre l’entorn urbà que els envolta, quan de fet en són els verdaders usuaris finals i també els principals afectats per la manera de concebre l’espai públic, en el fons l’espai de relació de les persones.

La planificació dels espais públics, els seus usos, la mobilitat i la interconnexió entre els diferents indrets i àmbits del municipi suposen un element essencial per cohesionar la societat i el conjunt del municipi. La planificació urbanística, entesa com a una eina de transformació i de cohesió social, hauria de comptar necessàriament amb la implicació de la ciutadania, precisament perquè es tractat de definir el model de ciutat on volem viure.

Actualment, a Blanes tenim en marxa el procés de redacció del Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM) de Blanes, on es segueix un full de ruta clàssic alhora d’entendre la planificació del municipi i on s’han posat de moment sobre la taula una sèrie de propostes que, al nostre entendre, no són alternatives reals al model de poble que hem tingut fins ara.

Al nostre entendre, el plantejament d’alternatives reals passa indiscutiblement pel debat, la col•lectivització de les decisions i, en definitiva, el ple empoderament de la ciutadania: la democràcia participativa. L’alta complexitat de cadascuna de les realitats existents al municipi fa que sigui del tot imprescindible establir un marc de discussió i co-creació, que sigui integrador, no excloent i descentralitzador. No es tracta de la simple participació, entesa tant sols com a procés informatiu, sinó de la col•laboració, negociació i l’aprenentatge mutu de la ciutadania i de tots els agents implicats: aquesta és l’única forma de donar resposta a les múltiples necessitats que molt sovint queden invisibilitzades per la inèrcia política i l’alt grau de burocratització de les institucions.

Molts són els municipis que han posat en marxa experiències participatives per tal d’acostar la definició del model urbanístic, dels carrers, les places i els equipaments, als veïns i veïnes. Per exemple, alguns dels casos més propers al nostre municipi són el Projecte d’intervenció integral de barri del Remei de Vic, les Propostes col•lectives per al Parc Güell, el Pla de Buits de Barcelona o la remodelació del barri de l’Erm a Manlleu, on el fil conductor fou el debat horitzontal i el contrast d’idees entre administració, agents tècnics i veïnes i veïns.

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana de Blanes recull i reconeix, en el seu apartat número 11, el Dret d’audiència pública i que aquesta pot ser convocada, entres d’altres formes, per iniciativa municipal,

Atès que el 27 de novembre del 2014 el ple de l’Ajuntament de Blanes ja va aprovar per amb el suport de tots el grups llavors representats al consistori una moció on posava de manifest el compromís d’aquest Ajuntament vers la realització d’audiències públiques, tot citant explícitament “ […] per a tractar qualsevol altre tema que sigui d’interès pel conjunt de la ciutadania de Blanes, com ara: l’aprovació de noves normatives municipals, l’aprovació de nous planejaments urbanístics, obres de gran naturalesa, així com altres temes d’interès general que es puguin plantejar o que puguin aparèixer amb caràcter d’urgència”,

Atès que en data 21 de gener l’Ajuntament de Blanes va adjudicar un contracte a l’empresa LAVOLA 1981 SA per gestionar la fase participativa associada al procés de redacció del nou POUM i que en la licitació d’aquesta es concretava que durant la fase de debat ciutadà “[…] els canals previstos han de buscar la intervenció de sectors significatius de la població i no limitar-se a una crida genèrica a la participació”.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
– Celebració d’un mínim de 4 audiències públiques sobre la proposta de modificació de l’actual POUM en caràcter previ a la seva aprovació inicial, en compliment de la moció aprovada el novembre del 2014 anteriorment esmentada.
– Que les audiències públiques es celebrin en diferents espais arreu del municipi de manera descentralitzada amb l’objectiu de garantir la proximitat de les trobades, agrupant si s’escau diversos barris en una mateixa sessió.
– Que addicionalment es celebri una sessió informativa i de debat adreçada als alumnes dels centres educatius de secundària de Blanes.
– Que les audiències públiques prevegin torns de paraula per a la intervenció de dels representant de l’Ajuntament, del personal tècnic que la sessió requereixi, així com per a qualsevol veí i veïna del municipi i les entitats de Blanes que així ho desitgin.
– Que les audiències públiques contemplin l’exposició del projecte del POUM, un debat, la recollida de les propostes de la ciutadania i que al final de les sessions es consensuïn les propostes que gaudeixen d’un ampli suport per tal de que siguin incorporades en el redactat final, si s’escau.
– Que s’habilitin els canals adequats per tal que les preguntes i consultes que formulin els veïns i entitats es responguin de manera adequada i operativa en el decurs de les audiències públiques.
– Que es prengui acta de tot el contingut de totes les audiències públiques, incloses totes les intervencions i totes les propostes que realitzin els assistents a l’acte, i que posteriorment es facin públiques al web i als perfils de xarxes socials municipals, estiguin disponibles a les oficines d’aquest ajuntament i siguin remeses al cens d’entitats locals.

– Que immediatament després de la presa d’aquest acord es comenci a difondre l’estat en què es troba el procés de redacció del nou POUM i la celebració d’aquestes sessions obertes a la ciutadania, tot fent servir, com a mínim, els següents canals :
– informar mitjançant correu electrònic a totes les entitats de Blanes amb un mínim de 15 dies d’antelació.
– publicitar en un lloc ben visible de la web municipal i fer difusió periòdica per les xarxes socials des dels perfils de l’Ajuntament de tot el referent al procés de redacció del nou POUM i al procés de participació ciutadana que se’n deriva.
– informar a la ciutadania mitjançant totes les cartelleres i espais de difusió municipals habilitats a tal efecte (això inclou els panells publicitaris, cartelleres veïnals, cartelleres dels centres educatius, cartelleres municipals, etc).
– difusió a premsa i ràdio.
– informar a la ciutadania utilitzant qualsevol altre mitjà a l’abast de l’Ajuntament i/o de l’empresa contractada.
– Per tal que el procés participatiu esdevingui real, i donat que s’ha contractat una empresa externa per gestionar la fase participativa de la modificació del POUM, demanar la celebració d’una consulta popular vinculant oberta a tots els veïns i veïnes de Blanes majors de 16 anys sobre el nou planejament urbanístic del municipi.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *