Corruptela a les subhastes del Consell Comarcal

Local al carrer de la Fàbrica, 62-64, lletra B, de Lloret de Mar

Imatge CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

 

Com publicita el servei l’administració:

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva exerceix diverses funcions relatives a la gestió i a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, per delegació de les institucions titulars d’aquests ingressos. Dins de les facultats de la recaptació executiva, hi ha la d’embargar i vendre béns del deudor mitjançant una subhasta o, si aquesta ha resultat deserta (o bé no s’han pagat els preus d’adjudicació oferts), una venda mitjançant gestió i adjudicació directa (des d’ara, venda directa).

Amb l’objectiu d’aconseguir un nombre elevat de licitadors (participants), el Servei de Gestió Tributària publicita al màxim les subhastes i vendes directes que es duen a terme i alhora possibilita que qualsevol persona interessada pugui participar-hi, ja que una subhasta és un acte públic en què qualsevol persona hi pot participar mitjançant un sobre tancat o de manera presencial, i en una venda directa qualsevol persona pot presentar una oferta per escrit.

 

Quina és la realitat del servei:

Diuen que volen aconseguir un nombre elevat de licitadors, però les taxacions de les finques es fan amb preus de l’antiga bombolla immobiliària i no corresponen a la realitat del mercat actual

Exemple:

Finca valorada en 128.253,20 €

La propietat la té a la venda i demana només 60.000,00 €

Qui pujarà en una subhasta 128.253 euros, si pot comprar la finca directament a l’amo per 60.000?

 

Opinió de DdB: Actuant així, tramitant subhastes amb taxacions per sobre del preu de mercat que tothom compren que QUEDARAN DESERTES malbaraten els recursos públics esmerçats en tramitar l’expedient

 

ANTECEDENTS:

local comercial

Municipi: Lloret de Mar

Inscripció: Tomo 3010,Libro 15 Lloret-2,Folio 208,Finca 891

Descripció: URBANA: FINCA ESPECIAL. ELEMENTO NUMERO UNO-B.- LOCAL EN LA PLANTA BAJA y SOTANO, del edificio sito en la villa de Lloret de Mar, en la calle de la Fàbrica, número sesenta y dos-sesenta y cuatro, señalado con la letra B, con entrada por el Camí de les Cabres, números cinco-siete, de superficie ciento veinticuatro metros cuarenta y tres decímetros cuadrados. LINDEROS, entrando en el mismo; por el frente, con la calle Camí de les Cabres; por la derecha, entrando, con local A; por detrás, con subsuelo de la calle de la Fábrica; y por la izquierda, con la finca de los hermanos Marqués Domènech. Cuota de participación: quince enteros setenta centésimas por ciento. Referencia Catastral: 7669210DG8176N0011OH.

Data límit per presentar ofertes: 21 de Desembre del 2017

Valoració: 128.253,20

Càrregues: 1.683,75

Oferta mínima: 63.284,73

 

 

RELACIONAT

Pel que sembla, l’Ajuntament també sobrevalora els bens que vol alienar:

Punt 5 de l’ordre del dia de l’acta de sessió de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2017. Expedient núm. 2634/2017 (SSJJ-CONTR./NSS/mpa) relatiu al contracte d’alienació del local comercial situat a Rambla Joaquim Ruyra, 32, PB Local 9.

Fets

  1. En data 15 de juny de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte d’alienació del local comercial situat a Rambla Joaquim Ruyra, 32, PB Local 9.
  2. En data 29 de juny de 2017 va sortir publicat anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya iniciant-se l’endemà el termini de presentació d’ofertes fins al 14 de juliol de 2017, inclòs.
  3. Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, no s’ha presentat cap oferta a la licitació.

La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acord:

Únic. Declarar deserta la licitació convocada per a l’adjudicació d’alienació del local comercial situat a Rambla Joaquim Ruyra, 32, PB Local 9, mitjançant procediment obert, atès que no s’ha presentat cap proposta.

You may also like...