Blanes convivència a cop de multes

Aprovada definitivament en execució de l’acord plenari de data 28 de març de 2019 la modificació de diversos articles de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana es fa públic el contingut d’aquesta modificació d’acord amb el previst a l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.

 • Modificar l’apartat que fa referència a les NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECIALS.
 • Suprimir el títol de BARALLES I DISCUSIONS A LA VIA PÚBLICA pel següent: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

Imatge E-NOTÍCIES

Text BOP

Data 19/06/2019

Els articles 8, 9 i 10, quedant redactats de la forma següent:

Article 8.- Fonaments de la regulació 

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament, constitucional i legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones i la convivència ciutadà.

Així com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecin als col·lectius més vulnerables.

Article 9.- Normes de conducta

 1. Són sancionables les conductes i comportaments que produeixin repercussions públiques, quan atemptin contra la convivència ciutadana, sense perjudici de la competència de la jurisdicció penal si s’escau. També seran sancionables les activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions públiques. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics.
 2. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles o molèsties intencionades.
 3. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats, i en qualsevol cas les coaccions psíquiques o físiques, agressions o altres conductes vexatòries.
 4. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que actuïn a l’espai urbà.
 5. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
 6. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

Article 10.- Règim de Sancions

 1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent tindrà la consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de 100 a 750 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d’acord amb la legislació aplicable.
 2. La realització de les conductes descrites a l’apartat 2 de l’article precedent tindrà la consideració d’infracció greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d’acord amb la legislació aplicable.
 3. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt greus, que es sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, les conductes descrites en els apartats 3 i 4 de l’article precedent. Si les esmentades conductes fossin realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d’aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin en la realització de les conductes antijurídiques previstes a l’article anterior.
 4. Sens perjudici de la legislació penal, la manca de compliment per part dels organitzadors de les obligacions descrites a l’apartat 5 de l’article precedent, tindrà la consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa de 100 a 750 euros.
 5. Les conductes descrites a l’apartat 6 de l’article precedent, tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sancionades amb una multa de 100 a 750 euros.

Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin ser constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes de l’article 75 d’aquesta Ordenança.”

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *