Blanes com exemple de gestió local

Aragonès anuncia que presentarà un acord pels pressupostos la setmana que ve.

El vicepresident del Govern posa en valor que són uns comptes entre formacions polítiques “tan diverses”. 

“Fa quinze anys que no s’arribava a un acord d’aquestes característiques”, ha assenyalat. 

A la imatge, Pere Aragonès. Drets de còpia AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES

Informa ACN 

Data 18/01/2020

El vice­pre­si­dent del Govern, Pere Ara­gonès, ha anun­ciat que la set­mana vinent pre­sen­tarà un acord de pres­su­pos­tos a la Gene­ra­li­tat. Ara­gonès ha posat en valor el fet d’haver-se asse­gut a la mateixa taula for­ma­ci­ons polítiques amb posi­ci­ons ideològiques “diver­ses” i ha des­ta­cat que es tracta d’uns comp­tes que han de ser­vir perquè “la gent vis­qui millor”.

“Fa quinze anys que no s’arri­bava a un acord d’aques­tes carac­terísti­ques” ha asse­nya­lat el vice­pre­si­dent del Govern, que ha remar­cat que la funció d’Esquerra és la d’actuar com a “tren­ca­gels” però també la de “cimen­tar el país”. Ara­gonès ha expli­cat que aquests pres­su­pos­tos ser­vi­ran per defen­sar els ser­veis públics, recu­pe­rar la inversió en infra­es­truc­tu­res o per fer front al canvi climàtic.

Durant l’acte, també han inter­vin­gut el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que ha reco­ne­gut que “per res­pon­sa­bi­li­tat” han hagut de pren­dre deci­si­ons “que Twit­ter no entén en mol­tes oca­si­ons”.

Una apel·lació a la res­pon­sa­bi­li­tat que també ha uti­lit­zat el vice­pre­si­dent del Govern. Ara­gonès ha recor­dat que la ciu­ta­da­nia els ha donat aquest encàrrec, i ha posat d’exem­ple els governs muni­ci­pals de Figue­res, Salt o Bla­nes, com exem­ples de gestió local.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *