Ajuntament de Blanes: “Si no sé, no tinc culpa”

  • L’administració pública argumenta que necessita hores per detectar obstacles a les vies de circulació

ZONA RESPONSABILIDAD CIVIL

Per haver evitat l’accident, l’Ajuntament hauria d’haver desplegat una activitat de vigilància i control tan intensa, de tal manera que no hagués transcorregut pràcticament temps des del moment del vessament fins a l’actuació dels serveis de neteja. Imatge RC


Opinió DdB: L’argument de l’administració podria basar-se en una fal·làcia perquè, que sapiguem, no té personal concret passejant full time destinat a revisar el carrer permanentment. Llavors la detecció depèn de l’avís dels ciutadans, i aquest es pot produir immediatament al besament de l’oli, o mai, depenent del grau de civisme i no de disposar l’Ajuntament d’un marge de “diverses” hores. Jo estic fart de veure obstacles a les vies de la vila que romanen dies i dies, fins i tot mesos, sense que ningú no faci res


FONT

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BLANES

Sessió de 26 d’abril de 2018 a les 16:30 hores


Els fets:

En data 20 de novembre de 2017, s’interposa escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Blanes, pels danys patits pel reclamant i el seu vehicle a conseqüència de l’accident patit al carrer Anselm Clavé de Blanes a la intersecció amb avinguda Estació.

Fonamenta la seva pretensió en que la via per on circulava presentava un deficient estat de conservació per la existència d’una taca d’oli, que considera va ser la causa directa de la caiguda.

En data 17 de gener de 2018, el cap de la Policia Local informa que els agents actuants confirmen que la caiguda va produir-se per la pèrdua de control de la motocicleta a conseqüència d’una taca d’oli a la calçada.

Els arguments de l’administració:

  • L’existència de la taca d’oli al Carrer Anselm Clavé no pressuposa que el servei municipal hagi funcionat incorrectament en aquest cas concret, quan per part de l’interessat no s’ha pogut provar el marc temporal de permanència d’aquesta taca d’oli a la calçada.
  • El fet de provar aquest marc temporal de permanència de la taca d’oli a la calçada, és essencial per fixar el compliment o manca de compliment de l’estàndard mínim de diligència i funcionament exigible al servei públic.

En cas que l’interessat hagués provat que aquesta taca d’oli portava diverses hores a la calçada, o que amb anterioritat al seu sinistre s’havien produït altres accidents, i l’Administració, essent coneixedora d’aquestes circumstàncies no hagués actuat, sí que podria determinar-se l’existència de responsabilitat d’aquesta.


  • L’existència d’una taca d’oli no pot imputar-se a un mal funcionament dels serveis municipals, atès que no és exigible a l’Administració el desenvolupament d’un servei administratiu que excedeixi d’uns estàndards de qualitat raonablement exigibles, ja que no és possible desplegar un servei de vigilància tan intensa i puntual, com per mantenir lliure d’obstacles el trànsit sobre la calçada de forma permanent.
  • Aquest estàndard de diligència i de qualitat de prestació de serveis no pot assolir-se de forma permanent en tots els quilòmetres de via pública titularitat de l’Ajuntament de Blanes.
  • Amb la seva reclamació, l’interessat exigeix a l’Administració, un estàndard de diligència d’impossible compliment.

La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acord:

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant en data 20 de novembre de 2017  

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *