Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE)

Es publica la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

En els enllaços següents podeu consultar el text de la convocatòria i les bases reguladores.

Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557)

Bases: Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Objecte de les Ajudes:

 • Opció A: actuacions en edificis existents: ​
 1. Edificis d’habitatge unifamiliar ​
 2. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge​
 3. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE))​
 • Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici.​
  Requisits de les actuacions:
 1. Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:
  • Quan l’edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
  • En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d’energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d’una lletra.
 2. Assolir una reducció del consum d’energia final mínim del 10% respecte la situació de partida. 
 • Tipologies de les actuacions elegibles: ​
 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica. ​
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.​
 • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​
 • No seran elegibles:​
 1. Les realitzades en edificis de nova construcció​
 2. Ampliacions (superfície o volum)​
 3. Canvi d’ús

Beneficiaris:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
 2. Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.​
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
 6. Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
 7. Les Comunitats locals d’energia, les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​

Termini de sol·licitud: Des de 4/12/2020 a 31/7/2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Més Informació:

Es recomana consultar la pàgina web de l’ICAEN on hi ha tota l’explicació de la convocatòria.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/

Inclou un vídeo explicatiu de les dades més rellevants objectes de la convocatòria:

NOTA ACLARATÒRIA: Es subvenciona la instal·lació de fotovoltaica?

No subvenciona directament la instal·lació de fotovoltaica, no obstant, la instal·lació fotovoltaica sí que incrementa la intensitat de l’ajut.

S’adjunta la resposta de les preguntes freqüents:

7. Es consideren cost elegible les instal·lacions fotovoltaiques? Caldrà presentar les factures de la instal·lació?

La instal·lació solar fotovoltaica no es pot considerar un cost elegible i per tant no ha de constar entre els costos del projecte (import de les factures).

Tot i això, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures en el procés de justificació de l’ajut encara que no sigui un cost elegible, ja que s’ha de verificar que s’ha instal·lat la fotovoltaica dins el terminis inclosos en la convocatòria complint els requisit de l’efecte incentivador.

8. Si instal·lo una fotovoltaica incrementa la intensitat de l’ajut?

En aquest cas la intensitat de l’ajut pel beneficiari s’incrementa significativament (cost elegible del projecte sense incloure el cost de la instal·lació fotovoltaica).

La intensitat d’ajut s’incrementarà sempre que el projecte de rehabilitació amb la instal·lació solar fotovoltaica compleixi els requisits per obtenir l’ajut addicional d’actuació integrada. És a dir, en els casos en que la instal·lació solar fotovoltaica substitueixi actuacions de la tipologia 2 o 3 en el criteri d’ajut addicional i quan la potència de la instal·lació solar fotovoltaica sigui com a mínim el 10% de la potència elèctrica contractada.

Fa uns dies vàrem compartir les convocatòries de l’IDAE per ajudes a la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica (veure els links: Ajudes energia renovable tèrmica i energia renovable elèctrica).

Han sorgit alguns dubtes sobre si els particulars podien optar a aquestes ajudes a títol individual per instal·lar les plaques per a un ús residencial. La resposta és que no perquè les ajudes estan pensades per indústries i serveis i comunitats energètiques.

En aquest últim cas, s’accepta projectes realitzats per una comunitat d’energies renovables, com els projectes que siguin d’altres modalitats de comunitats energètiques incloses les comunitats ciutadanes d’energia, i aquells que no sent comunitats d’energies renovables, conformen associacions o inclouen mecanismes que facilitin el seu desenvolupament així com la gestió de la demanda i la participació ciutadana.

A continuació, podeu veure la sessió informativa organitzada per l’ICAEN i IDAE on realitzen diferents aclariments sobre la sol·licitud de les subvencions, entre elles qui hi pot participar:

“Sessió informativa dels ajuts a la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica” a YouTube

Podeu consultar la informació a:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-produccion-energia-termica&idarticulo=146904

Bases i convocatòria:

Les bases i la convocatòria són aprovades per:

 • Bases: Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, publicada en BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.
 • Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Extracto publicado en el BOE nº255de 25 de septiembre de 2020. Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) id: 524557.

 

Actuacions:  

En l’article 5 de les bases es regula el tipus d’actuacions objecte de les ajudes. Poden ser objecte de les ajudes:

 • Podran ser objecte de les ajudes els projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció permeten la seva integració més efectiva, i instal·lacions de producció de gasos renovables, amb les particularitats implícites d’aquest tipus de projecte.

Les tipologies d’ajudes es poden consultar a les bases i convocatòria. Per consultar-les en un esquema més resumit, cliqueu el següent enllaç:

Tipologia Ajudes

 

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits establerts en l’article 6 i les obligacions recollides en l’article 7 de les bases reguladores.
 • Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
 • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana”.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 26 de setembre i finalitzarà a les 12:00h del 30 de novembre de 2020. No podran ser objecte d’ajuda les sol·licituds que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la mateixa per part del beneficiari en el programa.

Existeixen dos línies d’Ajuts per al foment d’energies renovables per a usos tèrmics i per a usos elèctrics.

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20200925_Note_Linia_ajuts_renovables

 

En aquest post, passem un breu resum de les subvencions per energia elèctrica amb fonts d’energia renovables.

 

 • ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D’ENERGIES RENOVABLES

Podeu consultar la informació a:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-generacion-energia-electrica&idarticulo=146906

 

Bases i convocatòria:

Les bases i la convocatòria són aprovades per:

 • Bases: Orden TED/766/2020,de 3 de agosto, publicada en BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.
 • Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Extracto publicado en el BOE nº255de 25 de septiembre de 2020. (Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) id: 524552.)

 

Actuacions:

En l’article 5 de les bases es regula el tipus d’actuacions objecte de les ajudes. Poden ser objecte de les ajudes:

 • Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció, permeten l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals. Dins d’aquestes actuacions es poden incloure la modificació d’instal·lacions existents de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, en les que es definirà a la convocatòria els requisits que ha de complir.

 

Les tipologies d’ajudes es poden consultar a les bases i convocatòria. Per consultar-les en un esquema més resumit, cliqueu el següent enllaç:

Tipologia Ajudes

 

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits establerts en l’article 6 i les obligacions recollides en l’article 7 de les bases reguladores.
 • Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
 • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 26 de setembre i finalitzarà a les 12:00h del 30 de novembre de 2020. No podran ser objecte d’ajuda les sol·licituds que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la mateixa per part del beneficiari en el programa.

S’han publicat la convocatòria de subvencions en mobilitat eficient, en el marc del PROGRAMA MOVES II.

Es comparteix a continuació la informació que pot ser del vostre interés per si voleu optar a alguna de les actuacions subvencionables.

 CONVOCATÒRIA: Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).

 

NORMA BASE: Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives.
 • Actuació 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
 • Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Han de complir els requisits de l’Annex I del Reial Decret 569/2020.

Amb l’objecte de mantenir el caràcter incentivador, només es consideraran les actuacions subvencionables previstes a l’apartat 1 d’aquest article en les quals la inversió s’hagi fet amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut. En els casos d’inversions directes de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb posterioritat a la data de publicació dels plecs de licitació de la inversió directa corresponent.

 

BENEFICIARIS

ACTUACIONS 1 I 2:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. En aquest cas, hauran d’estar donades d’alta en el Cens de persones empresàries, professionals i retenidores de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, en què podran ser menors d’edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l’apartat anterior.

c) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE núm. 176, de 23.7.1960), que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans esmentada, i en particular amb el que estableix l’article 11.3.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d’identificació fiscal (NIF) començat per les lletres A,B, C, D, E, F, G, J, R o W.

e) Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (BOE núm. 80, de 3.4.1985), i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.1985).

ACTUACIONS 3 i 4:

Tots els subjectes enumerats en el punt anterior a excepció dels punts b) i c), relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ I SOL·LICITUDS

Termini: del 17 de setembre de 2020 fins a esgotament de pressupost o com a màxim fins que hagi transcorregut 1 any.

Sol·licituds: En funció del tipus de beneficiari, es realitza el tràmit en diferents plataformes.

 

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i accés als tràmits, podeu consultar la web:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/