Existeixen dos línies d’Ajuts per al foment d’energies renovables per a usos tèrmics i per a usos elèctrics.

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20200925_Note_Linia_ajuts_renovables

 

En aquest post, passem un breu resum de les subvencions per energia elèctrica amb fonts d’energia renovables.

 

  • ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D’ENERGIES RENOVABLES

Podeu consultar la informació a:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-generacion-energia-electrica&idarticulo=146906

 

Bases i convocatòria:

Les bases i la convocatòria són aprovades per:

  • Bases: Orden TED/766/2020,de 3 de agosto, publicada en BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.
  • Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Extracto publicado en el BOE nº255de 25 de septiembre de 2020. (Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) id: 524552.)

 

Actuacions:

En l’article 5 de les bases es regula el tipus d’actuacions objecte de les ajudes. Poden ser objecte de les ajudes:

  • Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció, permeten l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals. Dins d’aquestes actuacions es poden incloure la modificació d’instal·lacions existents de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, en les que es definirà a la convocatòria els requisits que ha de complir.

 

Les tipologies d’ajudes es poden consultar a les bases i convocatòria. Per consultar-les en un esquema més resumit, cliqueu el següent enllaç:

Tipologia Ajudes

 

Beneficiaris:

  • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits establerts en l’article 6 i les obligacions recollides en l’article 7 de les bases reguladores.
  • Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
  • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 26 de setembre i finalitzarà a les 12:00h del 30 de novembre de 2020. No podran ser objecte d’ajuda les sol·licituds que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la mateixa per part del beneficiari en el programa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post Navigation