S’han publicat la convocatòria de subvencions en mobilitat eficient, en el marc del PROGRAMA MOVES II.

Es comparteix a continuació la informació que pot ser del vostre interés per si voleu optar a alguna de les actuacions subvencionables.

 CONVOCATÒRIA: Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).

 

NORMA BASE: Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

  • Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives.
  • Actuació 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
  • Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Han de complir els requisits de l’Annex I del Reial Decret 569/2020.

Amb l’objecte de mantenir el caràcter incentivador, només es consideraran les actuacions subvencionables previstes a l’apartat 1 d’aquest article en les quals la inversió s’hagi fet amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut. En els casos d’inversions directes de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb posterioritat a la data de publicació dels plecs de licitació de la inversió directa corresponent.

 

BENEFICIARIS

ACTUACIONS 1 I 2:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. En aquest cas, hauran d’estar donades d’alta en el Cens de persones empresàries, professionals i retenidores de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, en què podran ser menors d’edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l’apartat anterior.

c) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE núm. 176, de 23.7.1960), que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans esmentada, i en particular amb el que estableix l’article 11.3.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d’identificació fiscal (NIF) començat per les lletres A,B, C, D, E, F, G, J, R o W.

e) Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (BOE núm. 80, de 3.4.1985), i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.1985).

ACTUACIONS 3 i 4:

Tots els subjectes enumerats en el punt anterior a excepció dels punts b) i c), relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ I SOL·LICITUDS

Termini: del 17 de setembre de 2020 fins a esgotament de pressupost o com a màxim fins que hagi transcorregut 1 any.

Sol·licituds: En funció del tipus de beneficiari, es realitza el tràmit en diferents plataformes.

 

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i accés als tràmits, podeu consultar la web:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post Navigation