Avui tractem  la qualificació i eficiència energètica dels edificis.  Segur que hem sentit o hem vist algun cop en algun anunci el tema de la certificació energètica.  Es presenta a continuació una breu bateria de preguntes – respostes per a que conegueu si us pot ser d’afectació, en quins casos és obligatori obtenir-la, com saber quin cost té, qui el pot realitzar.

 

Què és la certificació energètica?

La qualificació i eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici. Es compon de:

 • El Certificat d’eficiència energètica és el document que verifica la conformitat de qualificació d’eficiència energètica obtinguda. Això comporta l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

 

certificats eficiència energètica

Però com a particular, és obligatori obtenir aquesta certificació energètica de casa meva?

És obligatori en els següents casos:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.

 

Quines responsabilitats tinc al respecte?

És responsabilitat del promotor o propietari:

 • Encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica a un tècnic certificador.
 • Fer presentar el certificat d’eficiència energètica a l’ICAEN (ho pot delegar en el tècnic certificador mitjançant declaració responsable).
 • Incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer.
 • En edificis freqüentats pel públic s’ha d’exhibir l’etiqueta en un lloc visible.
 • Transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari en cas de venda o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer.
 • Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control i les inspeccions de verificació de la certificació.
 • Conservar la documentació original.
 • Renovar o actualitzar el certificat d’eficiència energètica una vegada expirat el certificat.

 

Un cop obtingut el certificat, és vàlid per sempre o s’ha de renovar?

El certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta corresponent tenen una validesa de 10 anys. No obstant això, es pot renovar voluntàriament si s’adopten noves mesures d’eficiència energètica en el local, edifici o habitatge que puguin millorar-ne la qualificació.

 

Com s’obté el certificat i l’etiqueta energètica?

a. Un tècnic certificador avalua el comportament energètic de l’edifici, obté el certificat i l’inscriu al registre.

b. L’Institut Català d’Energia emet l’etiqueta energètica.

c. El tècnic certificador lliura el certificat i l’etiqueta al propietari

El propietari té l’obligació de lliurar el certificat i l’etiqueta originals al nou propietari en cas de venda o una còpia al llogater en cas de lloguer.

En aquest enllaç podeu trobar quins grups professionals poden emetre certificats energètics:

Registre de tècnics certificadors

 

Quin cost té obtenir aquest tràmit?

 1. Les despeses de contractació del tècnic certificador. Es recomana que es sol·licitin diferents pressupostos. En tot cas, s’aconsella que el contracte contempli almenys una visita del tècnic a l’immoble, i que el document de recomanacions inclogui propostes de millora detallades.
 2. La despesa de la taxa obligatòria, que és:

Una taxa que varia per a edificis de nova construcció i edificis existents i si és un habitatge familiar, blocs d’habitatges o altres usos.  Aquesta taxa és fixada pel govern. Consultar en el moment d’obtenir el certificat quina és la taxa vigent.