Fa uns dies vàrem compartir les convocatòries de l’IDAE per ajudes a la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica (veure els links: Ajudes energia renovable tèrmica i energia renovable elèctrica).

Han sorgit alguns dubtes sobre si els particulars podien optar a aquestes ajudes a títol individual per instal·lar les plaques per a un ús residencial. La resposta és que no perquè les ajudes estan pensades per indústries i serveis i comunitats energètiques.

En aquest últim cas, s’accepta projectes realitzats per una comunitat d’energies renovables, com els projectes que siguin d’altres modalitats de comunitats energètiques incloses les comunitats ciutadanes d’energia, i aquells que no sent comunitats d’energies renovables, conformen associacions o inclouen mecanismes que facilitin el seu desenvolupament així com la gestió de la demanda i la participació ciutadana.

A continuació, podeu veure la sessió informativa organitzada per l’ICAEN i IDAE on realitzen diferents aclariments sobre la sol·licitud de les subvencions, entre elles qui hi pot participar:

“Sessió informativa dels ajuts a la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica” a YouTube

Podeu consultar la informació a:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-produccion-energia-termica&idarticulo=146904

Bases i convocatòria:

Les bases i la convocatòria són aprovades per:

 • Bases: Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, publicada en BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.
 • Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Extracto publicado en el BOE nº255de 25 de septiembre de 2020. Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) id: 524557.

 

Actuacions:  

En l’article 5 de les bases es regula el tipus d’actuacions objecte de les ajudes. Poden ser objecte de les ajudes:

 • Podran ser objecte de les ajudes els projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció permeten la seva integració més efectiva, i instal·lacions de producció de gasos renovables, amb les particularitats implícites d’aquest tipus de projecte.

Les tipologies d’ajudes es poden consultar a les bases i convocatòria. Per consultar-les en un esquema més resumit, cliqueu el següent enllaç:

Tipologia Ajudes

 

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits establerts en l’article 6 i les obligacions recollides en l’article 7 de les bases reguladores.
 • Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
 • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana”.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 26 de setembre i finalitzarà a les 12:00h del 30 de novembre de 2020. No podran ser objecte d’ajuda les sol·licituds que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la mateixa per part del beneficiari en el programa.

Existeixen dos línies d’Ajuts per al foment d’energies renovables per a usos tèrmics i per a usos elèctrics.

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20200925_Note_Linia_ajuts_renovables

 

En aquest post, passem un breu resum de les subvencions per energia elèctrica amb fonts d’energia renovables.

 

 • ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D’ENERGIES RENOVABLES

Podeu consultar la informació a:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-generacion-energia-electrica&idarticulo=146906

 

Bases i convocatòria:

Les bases i la convocatòria són aprovades per:

 • Bases: Orden TED/766/2020,de 3 de agosto, publicada en BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.
 • Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Extracto publicado en el BOE nº255de 25 de septiembre de 2020. (Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) id: 524552.)

 

Actuacions:

En l’article 5 de les bases es regula el tipus d’actuacions objecte de les ajudes. Poden ser objecte de les ajudes:

 • Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció, permeten l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals. Dins d’aquestes actuacions es poden incloure la modificació d’instal·lacions existents de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, en les que es definirà a la convocatòria els requisits que ha de complir.

 

Les tipologies d’ajudes es poden consultar a les bases i convocatòria. Per consultar-les en un esquema més resumit, cliqueu el següent enllaç:

Tipologia Ajudes

 

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits establerts en l’article 6 i les obligacions recollides en l’article 7 de les bases reguladores.
 • Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
 • Les comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d’avaluació de “Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d’energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 26 de setembre i finalitzarà a les 12:00h del 30 de novembre de 2020. No podran ser objecte d’ajuda les sol·licituds que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la mateixa per part del beneficiari en el programa.

En motiu  del Dia Mundial de l’ Estalvi d’Energia que es va celebrar el  passat 21 d’octubre, l’ICAEN va obrir un fil a Twitter amb unes reflexions per evitar consumir més energia de la que realment necessitem.

Ens dona les instruccions de com saber quina potència contractada necessitem segons el nostre consum. No us ho perdeu!

Voleu adquirir un vehicle elèctric? Voleu conèixer quines avantatges té l’adquisició d’un vehicle elèctric? Teniu dubtes sobre com recarregar-lo a casa vostra? Voleu conèixer quins tipus de vehicles hi ha disponibles al mercat?

Consulteu la infografia interactiva de l’Institut Català de l’Energia on us resoldran tots aquests dubtes.


Font Imatge: Institut Català de l’Energia.

S’han publicat la convocatòria de subvencions en mobilitat eficient, en el marc del PROGRAMA MOVES II.

Es comparteix a continuació la informació que pot ser del vostre interés per si voleu optar a alguna de les actuacions subvencionables.

 CONVOCATÒRIA: Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).

 

NORMA BASE: Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives.
 • Actuació 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
 • Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Han de complir els requisits de l’Annex I del Reial Decret 569/2020.

Amb l’objecte de mantenir el caràcter incentivador, només es consideraran les actuacions subvencionables previstes a l’apartat 1 d’aquest article en les quals la inversió s’hagi fet amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut. En els casos d’inversions directes de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb posterioritat a la data de publicació dels plecs de licitació de la inversió directa corresponent.

 

BENEFICIARIS

ACTUACIONS 1 I 2:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. En aquest cas, hauran d’estar donades d’alta en el Cens de persones empresàries, professionals i retenidores de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, en què podran ser menors d’edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l’apartat anterior.

c) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE núm. 176, de 23.7.1960), que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans esmentada, i en particular amb el que estableix l’article 11.3.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d’identificació fiscal (NIF) començat per les lletres A,B, C, D, E, F, G, J, R o W.

e) Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (BOE núm. 80, de 3.4.1985), i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.1985).

ACTUACIONS 3 i 4:

Tots els subjectes enumerats en el punt anterior a excepció dels punts b) i c), relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ I SOL·LICITUDS

Termini: del 17 de setembre de 2020 fins a esgotament de pressupost o com a màxim fins que hagi transcorregut 1 any.

Sol·licituds: En funció del tipus de beneficiari, es realitza el tràmit en diferents plataformes.

 

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i accés als tràmits, podeu consultar la web:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/

L’Ajuntament de Bellpuig s’adhereix a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible que es celebra del 22 al 26 de juny. Enguany porta el lema “1001 maneres d’estalviar energia. El canvi comença a casa. Jo trio, jo actuo”.

Davant d’un context d’emergència climàtica i en el marc de la crisi sanitària mundial, en el que és necessari avançar cap a la transició energètica, des de la Setmana de l’Energia s’impulsen accions per ajudar a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica.

Degut als requisits de seguretat indicats per les autoritats sanitàries amb motiu de la COVID19, les activitats s’ofereixen en format virtual.

Us  compartim l’enllaç on podreu consultar tots els recursos virtuals que s’ofereixen de la Setmana de l’Energia. Voleu calcular quantes emissions de CO2 emeteu durant un any amb els vostres hàbits diaris i setmanals? Voleu saber com estalviar electricitat i gas a casa vostra? Voleu obtenir més informació sobre la mobilitat sostenible i el vehicle elèctric? Esteu interessats en conèixer diferents possibilitats de disposar d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a casa? Voleu jugar amb els petits de casa als jocs en línia que es disposen?

No us ho perdeu i consulteu l’ampli ventall d’activitats que es poden realitzar per conèixer l’estalvi energètic i les energies renovables, i tot sense sortir de casa.

http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/setmana-de-l-energia/recursos/

 

Mesures excepcionals COVID 19

Excepcionalment, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, no podrà suspendre’s el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i aigua en cap domicili que tingui consideració de primer habitatge. No es podran realitzar talls inclús encara que consti  aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits als consumidors.

Per acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix en l’habitatge habitual, el consumidor podrà utilitzar qualsevol mitjà documental que acrediti de manera fefaent aquesta circumstància.   (Real Decreto-ley 11/2020 de 1/4/2020)

Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social elèctric. (veure l’enllaç sobre Bo Social de la Generalitat)

S’aprova la reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig). (Decret Llei 8/2020 de DOGC 8095A de 25/3/2020).

 

Acollir-se a la Llei de Pobresa Energètica

Si sou famílies amb problemes econòmics per mantenir els subministraments d’aigua, llum i gas, podeu acollir-vos a la Llei de Pobresa Energètica. Podeu consultar tot el referent en aquesta guia.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament.

Estem en temps difícils, en temps de la pandèmia de COVID19 que ens ha portat crisis a nivell sanitari i també a nivell econòmic. És en aquests moments de dificultat, quan també hem de revisar els nostres consums en els subministraments i veure quines accions podem aplicar per reduir consums:

 

AUTÒNOMS I PIMES

 • Mesures de flexibilització en els contractes d’electricitat

Es va publicar el Reial Decret Legislatiu 11/2020 que estableix flexibilització en matèria de subministraments en els contractes d’electricitat per autònoms i empreses (veure l’article 42).

Què es pot fer en els punts de subministrament d’ELECTRICITAT titularitat dels autònoms i empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma?

 1.  En qualsevol moment, poden suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una oferta alternativa amb la comercialitzadora amb qui tenen el contracte, amb l’objecte d’adaptar-los a les noves pautes de consum, sense que hi hagi cap càrrec en concepte de penalització.
 2. Les distribuïdores atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, amb independència de que el consumidor hagués modificat voluntàriament les condicions tècniques del seu contracte d’accés de tercers amb un termini inferior a 12 mesos.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació.

Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels contractes es realitzaran en el termini màxim de 5 dies naturals i sense cost pel consumidor, a excepció:

 1. Els pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per damunt del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarmna,
 2. Els pagament per supervisió d’instal·lacions cedides
 3. En el cas que resulti el canvi d’equips de mesura, el pagament d’actuacions sobre els equips de control i mesura

 

 • Mesures de flexibilització en els contractes de gas natural

 Què es pot fer en els punts de subministrament de GAS NATURAL titularitat dels autònoms i empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma?

 Es podran acollir a les següents mesures (article 43 de Reial Decret Legislatiu 11/2020):

 1. El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació de:
  • cabal diari contractat
  • la inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual inferior
  • la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.
 2. El comercialitzador podrà sol·licitar al distribuïdor o transportista alguna de les següents mesures:
  • El canvi d’esglaó de peatges del terme de conducció del peatge de transport i distribució.
  • La reducció de cabal contractat en productes de connectivitat de sortida de durada estàndard o de durada indefinida (en aquest últim cas sense que hagin hagut de transcórrer 12 mesos des de l’última modificació de cabal contractat, i sense que aquesta modificació es comptabilitzi als efectes de termini mínim per aquesta nova modificació.
  • L’anul·lació dels productes de connectivitat de sortida contractats i la suspensió temporal de contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció.

S’ha de tenir en compte que la comercialitzadora ha de repercutir íntegrament en la titular del punt de subministrament tot l’estalvi pels pagaments més reduïts consegüents i que les distribuïdores i transportistes no poden repercutir en la comercialitzadora ni en la consumidora cap cost per les modificacions dels contractes consegüents.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o de l’esglaó del peatge d’accés podrà sol·licitar l’increment de cabal o canvi d’esglaó sense cap limitació temporal o cost.

Les reactivacions del contracte de subministrament es realitzaran en el termini màxim de 5 dies naturals i sense cost pel consumidor (excepte que sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència del tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació).

 

 • Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les treballadores autònomes i les empreses petites i mitjanes titulars dels punts de subministrament d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli por canalització, poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que es refereixin a dies integrats en l’estat d’alarma. Un cop conclòs l’estat d’alarma, hauran de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses per la seva comercialitzador corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals.

 

 • Bo social per autònoms

Seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura elèctrica:

 • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa del COVID 19 que compleixin els requisits establerts.
 • Els treballadors autònoms que a, causa del COVID 19, hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Quan el contracte de subministrament de l’habitatge habitual del professional per compte propi o autònom estigui a nom de la persona jurídica, el bo social s’ha de sol·licitar per la persona física, el que implicarà un canvi de titularitat del contracte de subministrament.

Per ser considerat consumidor vulnerable, serà condició necessària que la renta del titular del punt de subministrament, en cas de formar part d’una unitat familiar, la renta conjunta anual de la unitat familiar a la que pertany (càlcul segons Orden ETU/943/2016), sigui igual o inferior a:

 • 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas de que el titular del punt de subministrament no formi par d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor a la unitat familiar (799€/any).
 • 3 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar (22.559€/any).
 • 3,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar (26.318€/any).

La condició de consumidor vulnerable per causes vinculades al COVID-19, s’extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies d’activitat econòmica referides, estan obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència.

En cap cas la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de l’inici de la seva meritació sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se a dita condició en qualsevol moment anterior o posterior a la data, segons els supòsits recollits en el Reial Decret 897/2017.

L’empresa comercialitzadora de referència estarà obligada a indicar al consumidor, en l’última factura que emeti abans del venciment de 6 mesos, la data de tal venciment, informant que, un cop superat aquest termini, el consumidor passarà a ser facturat a PVPC, per la mateixa comercialitzadora de referència i indicant la possibilitat de que el consumidor pugui, alternativament contractar el seu subministrament amb un comercialitzador de mercat lliure.

En la web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic explica com sol·licitar-lo.

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio

En el marc del cicle de Xerrades d’ODS que s’estan duent a terme a Bellpuig, es presenta la tercera sessió en el marc de l’ODS 7 “Energia assequible i no contaminant”.

El dimecres 26 de febrer de 2020 a les 20h a La Llotja, es realitzarà una xerrada sobre la biomassa i la seva instal·lació a les llars i les activitats.

La xerrada serà impartida per Albert Farràs de l’Enginyeria Tecnur (Tàrrega).

Us hi esperem a totes i tots.

 

 

 

En el marc del cicle de Xerrades d’ODS que s’estan duent a terme a Bellpuig, es presenta la segona xerrada en el marc de l’ODS 7 “Energia assequible i no contaminant”.

El dilluns 20 de gener de 2020 a les 20h al Teatre Armengol, es realitzarà una xerrada de la cooperativa Som Energia a la qual esteu tots convidats.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Les seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. El seu compromís és impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable.

Veniu a conèixer les propostes de SOM ENERGIA!

Ara que es temps de fred i boira, és bon moment per recordar alguns consells de bones pràctiques per a les instal·lacions de climatització a l’hivern.

Us remetem a un article que ja vàrem publicar a finals de 2018 en el que es donaven consells sobre les instal·lacions de calefacció i climatització per aconseguir consumir menys energia i per tant, generar un estalvi energètic.

http://blogscat.com/bellpuigen

ergia/2018/12/14/les-installacions-de-climatitzacio-a-la-llar-manteniment-i-bones-practiques/

 

Us detallem algunes de les accions que es poden fer per reduir consum en calefacció:

 • A inici de temporada, s’han de purgar els radiadors. Recordem fer-ho, si us n’heu oblidat.
 • Regular la temperatura interior entre 19 i 21ºC a l’interior de casa durant el dia i a 17-18ºC durant la nit. Per cada grau més, augmenta el consum un 7%.
 • Ventilar durant 5-10 minuts les habitacions.
 • Si marxem de casa, abaixar la temperatura al mínim però no apagar el sistema. Si estem moltes hores fora de casa, es recomanable substituir els termostats normals per altres de programables.
 • No cobrim els radiadors perquè dificulta la difusió de l’aire calent.
 • Podem tancar les persianes i cortines per la nit a fi d’evitar pèrdues de calor.

L’autoconsum fotovoltaic és la producció d’electricitat per al consum propi. En aquest fulletó divulgatiu de l’Institut Català de l’Energia, ens dona els conceptes bàsics per comprendre la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic les llars.

Respon a preguntes tals com:

 • Què és l’autoconsum fotovoltaic?
 • Qui pot tenir una instal·lació d’ autoconsum fotovoltaic a casa seva?
 • És interessant disposar de bateries?
 • Avantatges de l’ autoconsum

El passat mes d’abril es va publicar el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, l’objecte del qual és establir:

 1. Les condicions administratives, tècniques i econòmiques per a les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.
 2. La definició del concepte d’instal·lacions properes als efectes d’autoconsum.
 3. El desenvolupament de l’autoconsum individual i col·lectiu.
 4. El mecanisme de compensació simplificada entre dèficits dels autoconsumidors i excedents de les seves instal·lacions de producció associades.
 5. L’organització, així com el procediment d’inscripció i comunicació de dades al Registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica.

 

El proper dimecres 4 de desembre a les 20:00h  al Teatre Armengol de Bellpuig, la comercialitzadora de llum Holaluz, presenta la Sessió informativa: Com produir la teva pròpia Energia Solar?

 Si voleu saber més informació sobre el tema, no us deixeu escapar l’oportunitat d’assistir a la sessió.

Des de l’Institut Català de l’Energia,  s’estableix un apartat de Conceptes Clau  a tenir en compte per l’Energia demanada i consumida pels edificis. Us invitem a consultar-lo en el cas que hagueu de construir, modificar o adquirir un habitatge.

ACCEDIU AL TEXT DE L’ICAEN

L’energia està estretament vinculada als edificis. L’eficiència energètica en els edificis ha anat agafant importància en els darrers anys:

 1. Per reduir el consum energètic en l’ús de l’edifici
 2. Garantir el confort als seus ocupants

 

Per reduir l’energia dels edificis, s’han de complir les característiques següents:

 • Que l’edifici necessiti poca energia per assolir el confort tèrmic dels usuaris
 • Que l’edifici consumeixi poca energia, amb instal·lacions tèrmiques eficients
 • Que l’edifici generi energia amb instal·lacions d’energia renovables
 • Que es pugui gestionar i visualitzar l’energia consumida i generada per equips de control

 

Els elements de l’habitatge que s’han de tenir en compte en la rehabilitació i en la nova construcció són els següents:

 • Orientació de l’habitatge o edifici
 • Aïllament tèrmic de la façana i de la coberta
 • Finestres eficients i amb vidres baix emissius
 • Proteccions solars
 • Infiltracions d’aire
 • Sistema de ventilació eficient
 • Climatització i aigua calenta
 • Il·luminació
 • Electrodomèstics i equips
 • Producció d’energia amb renovables
 • Vehicle elèctric i punt de recàrrega
 • Monitorització i gestió energètica

 Font: Institut Català de l’Energia

El nou model energètic requereix la participació de cadascun de tots nosaltres. Però sabeu quina implicació teniu cadascú?

L’ICAEN ens convida a respondre un qüestionari interactiu perquè cadascú de nosaltres conegui la seva participació en el nou model energètic, dins del Cicle de reflexió “Tu tens l’energia, tu tens el poder. De ciutadans passius a prosumidors implicats”

Qüestionari sobre la implicació al nou model energètic

Us animem a respondre’l.

Haurem escoltat o llegit últimament a les notícies el concepte “Declaració d’emergència climàtica”. El canvi climàtic porta anys que és a les agendes de tots els governs del món, però en aquests últims anys ha pres més impuls des de la societat, com per exemple, la jove Greta Thunberg, activista sueca que tots els divendres no assisteix a classe per fer vaga pel clima, per tal, que els governants prenguin consciència i sobretot actuïn per fer front a aquest gran problema mundial. Tal és la mobilització social que el 15 de març molts joves d’arreu del món varen participar a la manifestació en la jornada de Fridays for Future. Les mobilitzacions es continuen realitzant cada divendres.  El moviment de Fridays for Future ha anat arrelant a diferents punts del territori, encapçalat pels joves.

Què implica que els governs declarin l’emegència climàtica? Reconeixen les evidències científiques de l’escalfament global suposant grans riscos pels ecosistemes i es comprometen a actuar vers això.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha declarat formalment l’emergència climàtica i ambiental per assolir els objectius en matèria de mitigació establerts a la Llei  del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017.  L’Executiu instarà el Parlament a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la seva afectació a Catalunya, i a abordar les mesures de mitigació i adaptació a aquest repte. Es pren consciència del perill que representa, tal i com la comunitat científica està alertant de forma continuada. S’assumeixen els següents compromisos:

 1. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar els obstacles que puguin posar en perill l’assoliment dels objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic i de transició energètica.
 2. Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la necessària transició cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, com fixa la Llei del canvi climàtic.
 3. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
 4. Adoptar les mesures necessàries per aturar la preocupant pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació d’ecosistemes.
 5. Identificar i acompanyar els sectors de l’economia que han de fer una transició, sigui per a adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per transformar-se en activitats de baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), en un marc general d’aposta per l’economia circular i de creació de llocs de treball verds.
 6. Adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als quals aquesta transició pot afectar en major grau.
 7. Assumir un model de mobilitat urbana basat, d’una banda, en el transport públic, el vehicle compartit i els modes de micromobilitat i, de l’altra, en vehicles d’emissió zero.
 8. Declarar com a instal·lacions d’interès territorial estratègic les instal·lacions fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d’energia fotovoltaica avançats i eficients.
 9. Elaborar, conjuntament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement, una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per a desenvolupar la transició energètica a Catalunya i complir amb els objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d’energia.
 10. Instar el Parlament a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el Govern adopti, en especial les associades a la transició energètica.
 11. Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles normes que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificultin combatre els efectes del canvi climàtic.

El recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-2018) sobre els 1,5ºC estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45% en el 2030 respecte dels nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul·les per al 2050.

A Catalunya, el Tercer Informe del Canvi Climàtic (2016) posa en relleu les dificultats a què molts sectors i ecosistemes hauran de fer front les properes dècades, en un clima més càlid, més sec, amb una major freqüència de fenòmens extrems, i dins un entorn que ja està sotmès a una forta pressió sobre els seus recursos hídrics, que ha sofert canvis dràstics en l’ús del sòl, amb un litoral fortament artificialitzat, una agricultura excessivament centrada en l’alimentació animal i un nivell d’autosuficiència baix en la producció d’aliments, una pèrdua continuada de biodiversitat, un feble desenvolupament de les energies renovables i uns entorns urbans sovint amb nivells de contaminació massa elevats, per posar uns quants exemples. Tots ells, elements de vital importància per al benestar de la ciutadania i per al manteniment d’una societat competitiva, justa i cohesionada.

Font: Sostenible.cat

L’economia circular se centra en el cicle dels recursos i és un model basat en la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el reciclatge dels materials i productes davant la utilització de matèries primeres verges.

Segons la Fundació Elle MacArthur, considera els principis de l’economia circular com a principis d’acció, definint les següents característiques com a bàsiques

 • Dissenyar sense residus
 • Augmentar la resiliència per medi de la diversitat
 • Treballar fins a un ús d’energia de fonts renovables
 • Pensar en “Sistemes”
 • Pensar en Cascades: Pels materials biològics, l’essència de la creació de valor consisteix en l’oportunitat d’extreure valor addicional de productes i materials mitjançant el seu pas en cascada per altres aplicacions.

 

Feta aquesta introducció, les empreses o organitzacions que vulguin optar a subvencions d’economia circular de la Generalitat, s’han publicat a data d’avui les bases reguladores. Animem a les empreses de Bellpuig que tinguin idees per poder aplicar criteris de circularitat en els seus processos que consultin les següents bases.

 

Resolució TES/1252/2019, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. (cliqueu per consultar-les)

Es llisten els tipus de projectes que es subvencionen:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials de l’Agència de Residus de Catalunya. Són exemples de projectes subvencionables: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’annex XIV del Reglament (CE) núm. 1907/2006, de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH), o de substàncies restringides de l’annex XVII del Reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.

Cal que els projectes incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada.

 1. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 2. Reutilització i reparació de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 4. Remanufactura.
 5. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 6. Noves aplicacions de materials reciclats.
 7. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 8. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

 

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials de l’Agència de Residus. Són exemples de projectes subvencionables: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes de substitució de substàncies extremament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’annex XIV del Reglament REACH, o de substàncies restringides de l’annex XVII del Reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.

Cal que els projectes incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada.

 1. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 2. Reutilització i reparació de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 4. Remanufactura.
 5. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 6. Noves aplicacions de materials reciclats.
 7. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 8. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

A l’annex 2 es poden consultar les definicions d’aquestes categories. Cada sol·licitud ha d’indicar una única categoria d’actuacions. Un mateix projecte pot tenir actuacions que encaixin en diverses categories, però, en aquest cas, cal indicar, en funció de quina sigui l’actuació principal, a quina d’elles es vol aplicar.

 

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

S’inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

Si ho considera oportú, l’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de modificar la classe i categoria del projecte presentat pel sol·licitant si aquestes no es corresponen amb l’objecte del projecte, així com el títol del projecte si aquest dona lloc a confusió o mal interpretació.

Seguint la tradició d’aquests últims anys, realitzem activitats en motiu de la Setmana de l’Energia a les Escoles de Bellpuig. Aquest any es segueix treballant l’apoderament energètic. Les nenes i nens de 5è i 6è de l’Escola Valeri Serra i l’Escola Vedruna seran els que participaran en les activitats d’enguany.

 

 

Treballarem a partir dels recursos oferts per l’ICAEN (Exposició Tu Tens La Paraula, el Joc de l’Hola Watty, el Joc d’Ecocasa i Activitats multimèdia) quins tipus d’energia consumim, on consumim energia, com podem ser més eficients i estalviar energia en el nostre dia a dia: a casa, a l’escola o en la mobilitat, coneixerem les energies renovables i com tota la suma d’aquestes accions sumen per combatre el canvi climàtic.

Aquesta setmana la Consellera d’Empresa i Coneixement ha anunciat la Llei de Transició Energètica de Catalunya per accelerar el canvi de model energètic de País.

La transició energètica ja es planteja a Catalunya des d’un temps ençà amb l’establiment del full de ruta del Pacte Nacional per a la Transició Energètica.

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

La transició energètica iniciada amb l’eliminació definitiva del fuel i del carbó, i assolir un nou model energètic que permeti minimitzar els costos socials i ambientals associats al model energètic actual i reduir els elevats costos econòmics de la dependència exterior.

 

El nou model energètic haurà de permetre:

 • l’abandonament de l’energia nuclear,
 • la reducció de la dependència dels recursos fòssils,
 • l’apoderament de la ciutadania perquè adopti un rol més actiu i participatiu, a través d’una comunicació clara i motivant, i
 • l’obertura del mercat energètic a la competència regulada, la creació d’un marc normatiu i impositiu favorable a la transició energètica,

 

Els objectius definits a llarg termini son els següents:

 • Model energètic basat al 100% en les energies renovables desitjablement a l’horitzó 2050.
 • Compliment dels objectius del nou Paquet “Clean Energy for All Europeans”  de la UE:
  • 27% del consum “brut” d’energia final i el 50% del mix elèctric ha de ser renovable
  • 30% d’eficiència energètica en relació a les projeccions de futur
  • 40% de reducció d’emissions de GEH del sector energètic en relació a 1990

La consecució d’aquests objectius representarà l’augment de la resiliència del país a l’hora d’adaptar-se i respondre als canvis que està experimentant el planeta i el sistema econòmic i energètic global.

 

El Pacte Nacional per a la transició energètica estableix 7 eixos claus:

 • Eix 1 – Garantir el dret fonamental d’accés a l’energia
 • Eix 2 – Garantir l’abastament energètic de Catalunya en quantitat, qualitat i fiabilitat
 • Eix 3 – Assolir el màxim nivell d’estalvi i eficiència energètica
 • Eix 4 – Assolir el màxim d’utilització de les fonts d’energia renovables autòctones
 • Eix 5 – Fomentar la recerca i la innovació energètica
 • Eix 6 – Democratitzar l’energia i fomentar la participació de la societat
 • Eix 7 – Exercir les competències plenes en el marc de la UE

Tota la informació referent a la transició energètica es pot consultar a l’enllaç següent:

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/

 

Font: www.icaen.cat